10 millioner til universitetsmuseene

Statsr?d Tora Aasland har fordelt ti millioner til bevaring og sikring ved universitetsmuseene. – Universitetsmuseene har en sentral rolle i forskningen p? kultur- og naturarv og som kunnskapsleverand?rer til kulturminne- og naturforvaltningen. Det er derfor viktig at samlingene tas godt vare p?, sier Aasland.

(Geologisk museum, UiO)
Fordelingen er:
Universitetet i Oslo: 5,0 mill. kroner
Universitetet i Bergen: 1,5 mill. kroner
NTNU Trondheim: 1,5 mill. kroner
Universitetet i Troms?: 1,2 mill. kroner
Universitetet i Stavanger: 0,8 mill. kroner
Gjennom s?rskilte tildelinger fra Kunnskapsdepartementet i perioden 2002 til 2011 er det stilt til r?dighet 193,2 millioner kroner som ekstra midler til sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuseene, og til s?rskilte tiltak ved Bergen museum. Dette kommer som tillegg til de midlene som universitetene ?rlig benytter til form?let over egne rammer.
Kunnskapsdepartementet har i dag ansvar for seks universitetsmuseer:
Kultur- og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Bergen museum ved Universitetet i Bergen, Vitenskapsmuseet ved NTNU, Troms? museum, Universitetsmuseet ved Universitetet i Troms? og Arkeologisk museum (tidligere Arkeologisk museum Stavanger) ved Universitetet i Stavanger.
De fleste universitetsmuseene holder til i eldre bygninger og flere er derfor lite egnet for ? dekke de behovene moderne museer har i forhold til forskning, forvaltning og formidling. Kvaliteten p? lagringsforholdene er varierende og mange av samlingene lagres spredt. Kunnskapsdepartementet har de siste ?rene gitt ?remerkede bevilgninger til samlingsforvaltning og sikring.
Utdannings- og forskningsdepartementet satte h?sten 2004 ned et utvalg som skulle utrede universitetsmuseenes rolle i den nasjonale museumspolitikken. Utvalget bestod av representanter fra universitetsmuseene, universitetene, ber?rte departementer og direktorater, nordisk museumssektor og fra samfunns- og n?ringsliv. Utvalget overleverte sin innstilling, NOU 2006: 8 Kunnskap for fellesskapet, til Kunnskapsdepartementet. I mars 2006. la departementet fram St.meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale.Om universitetsmuseene.

Authors

Related posts

Top