70 procent av landets utbildningar till specialistsjuksköterska ifr?gasätts

Universitetskanslersämbetet ifr?gasätter 70 procent av landets specialistsjuksköterskeexamina, däribland ?tta examina vid Ume? universitet. Däremot anses universitetets specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukv?rd och magisterexamen i omv?rdnad h?lla hög kvalitet.
? Att s? m?nga utbildningar ifr?gasätts är ett tungt besked för oss. Vi kommer omg?ende att tillsätta en arbetsgrupp som ska analysera resultatet och lämna en ?tgärdsplan, för att komma till rätta med de brister som Universitetskanslersämbetet pekar p?, säger Diana Berggren, dekan vid medicinska fakulteten.
Universitetskanslersämbetet ifr?gasätter 74 av Sveriges 105 specialistsjuksköterskeexamina och ger dem omdömet bristande kvalitet. 26 utbildningar f?r betyget hög kvalitet och fem mycket hög kvalitet. Omdömet bristande kvalitet innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifr?gasättandet av examensrätten inom ett ?r. Om universiteten har rättat till bristerna dras ifr?gasättandet tillbaka.
Följande inriktningar för specialistsjuksköterskeexamina vid Ume? universitet f?r bristande kvalitet i utvärderingen: hälso- och sjukv?rd för barn och ungdomar, distriktssköterska, onkologisk v?rd, psykiatrisk v?rd, v?rd av äldre, anestesisjukv?rd, intensivv?rd och operationssjukv?rd. Utvecklingsarbetet för utbildningarna kommer att p?börjas s? snart ?tgärdsplanen är klar.
? Institutionen för omv?rdnad arbetar redan idag med att förbättra kvaliteten i s?väl självständiga arbeten som inneh?ll och examination av teoretiska och praktiska moment. Det här förbättringsarbetet fokuserar p? handledning och bedömning av studenternas uppsatser och om att säkerställa kliniska examinationer, säger Christine Brulin, prefekt vid institutionen för omv?rdnad.
Universitetskanslersämbetet har även utvärderat generella examina p? avancerad niv? inom omv?rdnad och v?rdvetenskap. Av landets totalt 29 utbildningar f?r fem examina omdömet bristande kvalitet och 22 betyget hög kvalitet, däribland Ume? universitets magisterexamen. Tv? examina i Sverige anses h?lla mycket hög kvalitet.
Det är sex examensm?l för specialistsjuksköterskeexamen och fem för magisterexamen i omv?rdnad som har bedömts. Ume? universitets specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot ambulanssjukv?rd f?r hög kvalitet p? fem examensm?l och mycket hög kvalitet p? ett m?l. Magisterprogrammet i omv?rdnad f?r hög kvalitet p? alla fem m?l.
Övriga ?tta specialistsjuksköterskeutbildningar f?r bristande kvalitet p? ett eller flera examensm?l. Bristerna omfattar i de flesta fall tre examensm?l, och handlar om den vetenskapliga grunden i omr?det, om analys, bedömning och hantering av komplexa fr?geställningar, samt om bedömningar utifr?n vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter.
För ytterligare information, kontakta gärna:
Diana Berggren, dekan, medicinska fakulteten, Ume? universitet
Telefon: 090-785 14 60, 070-660 15 71
E-post: [email protected]
Christine Brulin, prefekt vid institutionen för omv?rdnad, Ume? universitet
Telefon: 070-595 36 32
E-post: [email protected]

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top