ADHD-skandal: tusentals biverkningar och över tusen förgiftningsfall mörklades

Tusentals dokumenterade biverkningar och över 1000 förgiftningsfall mörklades inför Socialstyrelsens regeringsuppdrag om ?ADHD-behandling?. Bland annat 90 förgiftade barn i ?ldrarna 0-4 ?r som osynliggjordes. Experter med finansiell koppling till läkemedelsindustrin anlitades inför uppdraget.
Regeringsuppdraget som Socialstyrelsen fick innebar ordagrant att man skulle ?ge en s? komplett bild av risker och biverkningar som möjligt? vid behandling av ADHD med centralstimulerande medel. Men s? blev det verkligen inte. Närmast tvärtom. Man lät istället betalda psykiatriska experter styra över utredningen. Mer behöver knappast sägas om utfallet.
Man kan ha mycket ?sikter om ADHD och dess behandling med centralstimulerande medel, men s? här f?r inte en myndighet bära sig ?t. Det ifr?gasätter trovärdigheten totalt.
Betald expert
KMR anmälde en av Socialstyrelsens ADHD-experter som fick 58 000 kronor av ett läkemedelsbolag för att öka antalet barn med ADHD-diagnos och driva upp förskrivningen av bolagets ADHD-drog. (1) Detta är anledningen till att Gävleborgs län idag har landets högsta antal (7,5%) av alla pojkar 10-14 ?r p? ADHD-droger. Psykiatrikern, som är verksam i Gävleborgs län, skulle enligt jävsreglerna aldrig ha antagits till Socialstyrelsens expertgrupp. GD p? Socialstyrelsen avslog dock KMRs anmälan eftersom ?inget nytt framkommit?. “De kände redan till det”, var anledningen till avslaget!
Biverkningar mörklades
KMR har även avslöjats att det finns tusentals oanalyserade och ouppföljda biverkningsbeskrivningar hos Läkemedelsverket, som aldrig blivit del av biverkningsstatistiken. Man har bara lagt dem ?t sidan. Journalister och politiker har lurats till att tro att dessa inte finns.
För media (bl.a. UNT 29/7) har Läkemedelsverket berättat: ?Trots att förskrivningen (av ADHD-droger) ökat har det inte inkommit fler biverkningsrapporter till Läkemedelsverket.? Och media för lydigt vidare bilden av en verksamhet i kontroll, där ?säkerhetsövervakningen? är god, och ?Ingen anledning till oro!? och där de runt 50 biverkningsrapporter om ADHD-droger som inkommer per ?r är vad myndigheten vet existerar ? eller säger sig veta.
För vad Läkemedelsverket inte berättat är att man de sista ?ren, ?rligen f?tt in tusentals biverkningsbeskrivningar som aldrig blivit del av biverkningsstatistiken. Man l?tsas vid kontakt med journalister och politiker som att man inte är medveten om dessa, som att de inte finns. Men de finns i rummet bredvid.
Den avdelning p? Läkemedelsverket som tagit emot dessa beskrivningar är licensenheten, dit psykiatriker vänder sig för att f? tillst?nd att skriva ut rent amfetamin (oftast preparatet Metamina). Och för att f? detta tillst?nd m?ste man först ha prövat ?godkända preparat? som Concerta, Ritalin och Strattera ? och d? funnit att dessa inte fungerade och gav biverkningar. Man m?ste d? beskriva varför de inte fungerat. Och det är ingen rolig läsning.
För ?r 2012 har 280 psykiatriker berättat att Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet, Strattera inte fungerat/slutat fungera och ofta gett ?intolerabla biverkningar? ? till den grad att man inte längre kan skriva ut preparaten ? och nu vill pröva med rent amfetamin (Metamina).
KMR har g?tt igenom alla dessa licensansökningar med beskrivningar. Det har knappast n?gon annan. Biverkningarna är ofta allvarliga och ibland v?ldsamma:
?Skakningar, andningssv?righeter. Slöhet och ep-anfall. ? blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk. ? gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning ? tilltagande ?ngestattacker, nedstämdhet, döds – och suicidtankar. ? Blev hyperaktiv pl?gades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv?? (läs mer p? http://jannel.se/ADHD.LV2014.pdf)
Av dessa 280 psykiatriker är det bara ett ytterst f?tal (max 9-10 st) som lämnat in en obligatorisk rapport till biverkningsregistret över dessa tusentals biverkningar.
När man d? tittar i det officiella biverkningsregistret s? ser allt förh?llandevis väl ut. Och ut?t l?tsas Läkemedelsverket som om de inte finns.
Förgiftningsfall
Och de 1043 barn som de sista tre ?ren förgiftats av narkotikaklassade ?ADHD-preparat?, och som rapporterats till Giftinformationscentralen, passade heller inte in i utredningens vinklade upplägg. De gömdes undan. GD Lars-Erik Holm p? Socialstyrelsen kände även till dessa.
Enligt uppgifter utlämnade med stöd av offentlighetsprincipen har vi 1043 enskilda fall de sista tre ?ren (2011-2013) där svenska barn rapporterats ha blivit förgiftade av centralstimulerande narkotika (amfetamin/metylfenidat). (2) Antalet barn förgiftade av centralstimulerande narkotika n?dde förra ?ret den högsta niv?n n?gonsin ? 373 enskilda fall.
Den allvarligaste delen av denna skandal är antagligen förgiftningsfallen bland sm?barn, där nästan 90 barn i ?ldrarna 0-4 rapporterades som förgiftade av psykostimulantia (amfetamin, metylfenidat som Ritalin och Concerta, och Strattera) under 2013.
Och som om det här inte var nog: Endast ETT enda av dessa 90 fall av förgiftning har rapporterats till Läkemedelsverkets biverkningsregister, trots gemensamma EU-krav p? att förgiftningar ska rapporteras dit. Vilket i sin tur betyder att dessa fall inte p? n?got sätt blir utredda av Läkemedelsverket.
Vi har ocks? för 2013 alla de samtal som inkommit till Giftinformationscentralen (GIC) om hur m?nga barn i ?ldrarna 10-19 ?r som med dessa preparat gjort ?suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte?: Det kom till GIC in 158 rapporter om barn och ungdomar (10-19) som blivit förgiftade p? det sättet.
Här är det till och med än värre med utredningen och uppföljningen av vad som hänt: INGEN ENDA biverkningsrapport har inkommit till Läkemedelsverket om dessa förgiftningsfall, INGEN ENDA. Ingen utredning eller uppföljning har skett i n?got av fallen.
Och s? till Socialstyrelsens hantering av saken.
När myndigheten i april fick fr?gan om utredningsinsatser om förgiftningsfallen som skett 2013, svarade projektledaren: ?Vi har tyvärr inga handlingar om förgiftningsfall.? Myndighetens insatser sträckte sig d? till att sl? en signal till GIC för att sedan p? ett smidigt sätt vifta bort skandalen. Socialstyrelsens projektledare skriver (11 april 2014) dessa fantastiska ord:
?Jag har talat med Giftinformationscentralen, som menar att statistiken över antalet fr?gor inte g?r att jämställa med antalet fall. Ett förgiftningsfall kan exempelvis generera m?nga fr?gor till Giftinformationscentralen.?
S? kan det g? när man inget vill veta, när data inte passar in i den förutbestämda agendan, och när man snabbt och effektivt vill försöka gömma en uppblossande skandal.
Det behövdes bara en enkel begäran med stöd av offentlighetsprincipen för att f? ut antalet enskilda förgiftningsfall bland barn för ?ren 2011-2013. GIC kunde, som ovan, berätta att 1043 enskilda förgiftningsfall inträffat bland barn under de sista tre ?ren.
En ny förfr?gan om vad Socialstyrelsen gjort för de förgiftade barnen i sin utredning, fick av projektledaren den 7 oktober svaret att man inte tar upp dessa fall överhuvudtaget!
Allt det här är känt för GD Lars-Erik Holm, som mycket lätt kunde ha sett till att ställa samman alla fakta om dessa förgiftade barn, följt av effektiva ?tgärder s? att vi inte vid ?rets slut behöver finna att 400 nya barn förgiftats av narkotikan.
Men ingenting gjordes och när Socialstyrelsen nu ger ut rekommendationer om utskrivning av drogerna har alla förgiftade barn – och biverkningar – trollats bort.
Det skulle vara omöjligt för Socialstyrelsens experter ? alla starka propagandister för just dessa droger ? att föra ut sina ?rekommendationer? om man samtidigt berättade om den skandalösa situationen att 1043 barn blivit förgiftade av narkotikan. Eller att det finns flera tusen biverkningsrapporter som aldrig lämnats in.
Därför blev barnen osynliggjorda ? de försvann.
Och de mediarepresentanter som faktiskt känner till saken brydde sig inte och ställde inga kritiska fr?gor. Om möjligt en än större skandal.

(1) http://kmr.nu/pdf/IntresskonfliktKagstrom.pdf
(2) Delar av den här informationen kan hittas i Läkemedelsverket, ?Uppföljning av ADHD-läkemedel, ?rsrapport fr?n Läkemedelsverket 2013?, mars 2014, http://www.lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2014/Arsrapport_2013_uppfoljning_ADHD.pdf
Övriga referenser och dokument i nedanst?ende pressmeddelanden:
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/adhd-vart-tog-de-1043-foergiftade-barnen-vaegen-i-socialstyrelsens-adhd-utredning-1075412
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/socialstyrelsen-struntar-i-jaevsreglerna-i-adhd-utredning-1046309
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/laekemedelsverket-moerklade-tusentals-intolerabla-biverkningar-av-adhd-droger-1036463

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsov?rden och för att rensa upp inom den psykiatriska v?rden.
För mer information g? till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten012100Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top