SE

Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning

Luftföroreningar under graviditeten kan kopplas till b?de havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt. Däremot tycks föroreningarna inte öka risken för att barnet ska drabbas av astmasjukdom under sm?barnsperioden, enligt en avhandling fr?n Ume? universitet.
? I v?ra studier st?r det klart att luftföroreningar, exempelvis i form av förhöjda ozonhalter, b?de kan p?verka längden p? graviditeten och risken för kvinnan att drabbas av havandeskapsförgiftning. Risken att föda ett tillväxthämmat barn var ocks? lägst bland de kvinnor som bodde i de omr?den som hade minst luftföroreningar, vilket sammantaget talar för nyttan av att undvika luftföroreningar under graviditeten, säger David Olsson, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Ume? universitet, som har skrivit avhandlingen.
Det är känt sedan tidigare att ogynnsamma födelseutfall, exempelvis förtida födsel, är kopplat till ökad sjuklighet genom hela livet. Dessutom kan astma under barndomen leda till en lägre fysisk aktivitet eller ett lägre psykosocialt välbefinnande.
För att undersöka sambanden närmare har David Olsson bland annat studerat luftföroreningshalter och vilka former av ogynnsamma utfall det kan resultera i under graviditeten, men ocks? mer specifikt sambandet mellan luftföroreningshalter under graviditeten eller spädbarnstiden, och förekomsten av astmamedicinering under barndomen.
De viktigaste fynden som David Olsson gör i sitt avhandlingsarbete är att exponering för förhöjda ozonhalter i ett tidigt skede av graviditeten ledde till en ökad risk för barnet att födas i förtid och för att mamman skulle drabbas av havandeskapsförgiftning. Mammor som bodde i ett omr?de med högre avgashalter hade en ökad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning, samtidigt som de mammor som bodde i omr?den med lägst avgashalter hade en minskad risk att föda ett tillväxthämmat barn.
Tidigare studier har även visat att exponering för luftföroreningar under graviditet och spädbarnsperioden kan kopplas till ökad förekomst av astma hos barn. Det är dock n?got som David Olsson inte ser i sin studie.
? Även om höga halter luftföroreningar har en negativ inverkan, framför allt p? den gravida kvinnan, ser vi inga tecken p? att de barn som bor i omr?den med högre avgashalter eller mer trafikerade omr?den, under graviditeten eller under spädbarnstiden, har en ökad risk att behöva medicineras för astma före sju ?rs ?lder, säger David Olsson.
Alla fyra delarbeten i avhandlingen har omfattat gravida kvinnor och barn i Storstockholmsomr?det. Den första studien baserades p? alla kvinnor i omr?det som var gravida mellan 1988 och 1995. Det andra och tredje delarbetet utg?r fr?n alla kvinnor som var gravida mellan augusti 1997 och februari 2006. Det fjärde delarbetet baseras p? alla födslar mellan juli 2000 och oktober 2005.
De luftföroreningar som studerades var ozon och kväveoxider, där kväveoxider användes som ett m?tt p? trafikavgaser. Som ett ytterligare m?tt p? trafik studerades det genomsnittliga antalet fordon som passerade hemadressen.
Avhandlingen är publicerad digitalt
David Olsson kommer fr?n Burträsk. Han har en examen i matematisk statistik och är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, Ume? universitet.

För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:
David Olsson
Telefon: 070-509 00 16
E-post: [email protected]
Porträttfoto för nedladdning
Om avhandlingen
Tisdagen den 28 oktober försvarar David Olsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Skadliga effekter av luftföroreningsexponering under fosterstadiet och tidigt i livet ? med fokus p? effekter p? havandeskapsförgiftning, förtida födsel och barnastma. (Engelsk titel: Adverse effects of exposure to air pollutants during fetal development and early life ? with focus on pre-eclampsia, preterm delivery and childhood asthma). Opponent: Beate Ritz, professor, department of epidemiology, university of California. Huvudhandledare: Bertil Forsberg.
Disputationen äger rum kl. 09.00, Norrlands universitetssjukhus, Betula, 6M.
Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Intendent Sj   #Kontakt Fredrik Blomqvist   #Lista Samtliga   #Projektledare Wikimedia Telefon