Training

Bedre styring av offentlige forskningsmidler

Ekspertutvalg for god m?loppn?else i offentlig finansiert forskning ? Fagerbergutvalget ? overleverte i dag sin utredning “Et ?pnere forskningssystem” til forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora

Ekspertutvalg for god m?loppn?else i offentlig finansiert forskning ? Fagerbergutvalget ? overleverte i dag sin utredning “Et ?pnere forskningssystem” til forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland. Utvalget foresl?r et system som ?pner for mer mangfold og konkurranse.

? Utvalget stiller krevende og komplekse sp?rsm?l. Jeg har merket meg at utvalget er enig med meg i at det er viktig ? styrke bevilgningene til ?pen konkurransearena for fremragende forskning.
Fra venstre: Utvalgsleder Jan Ernst Fagerberg og statsr?d Tora Aasland. Rapporten fra utvalget gir interessante
innspill til hvordan vi kan forbedre styringsinstrumentene i det norske systemet, sier forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland.

Lenke til sammendrag av NOU 2011:6
Lenke til NOU 2001:6
Ekspertutvalget har v?rt ledet av professor Jan Ernst Fagerberg ved Universitetet i Oslo og har sett p? samsvaret mellom ressursinnsats og resultater i norsk forskning og om forskningssystemet fungerer godt. Utvalget har i hovedsak konsentrert seg om universitets- og h?gskolesektoren.
Utvalget foresl?r at det utvikles et sett med indikatorer – et forskningsbarometer – som skal belyse de sentrale dimensjonene i et velfungerende forskningssystem. Det skal v?re et verkt?y for akt?rer p? ulike niv?er i systemet – fra den enkelte forsker og forskningsgruppe, til institusjonsledere og til regjeringen. Indikatorsettet skal bidra til et bedre grunnlag for ? vurdere sammenhengen mellom m?l, ressurser og resultater i norsk forskning.
Utvalgets forslag supplerer Forskningsbarometeret som Kunnskapsdepartementet la fram i mars i ?r. Utvalget framhever at indikatorene som er utviklet s? langt m? sees p? som et pilotprosjekt, og sier at det er n?dvendig at den videre utviklingen blir gjenstand for en bred debatt.
? Utvalget gir verdifulle bidrag til hvordan forskningsstatistikken kan brukes bedre for ? styre forskningsinnsatsen i ?rene som kommer, sier statsr?den.
Utvalget har ogs? foresl?tt en bevilgnings?kning p? to milliarder kroner til forskning.
? Jeg hadde forventet meg noe mer dyptg?ende analyser bak forslaget om ?kte bevilgninger. Utvalget kommer blant annet med f? forslag til omprioriteringer av dagens forskningsmidler. Som ansvarlig fagstatsr?d for forskning hadde jeg sett fram til flere r?d om det er endringer som kan gj?res slik at den samfunnsmessige nytten av forskning kan bli enda bedre, sier Tora Aasland.
Utvalgets innstilling vil n? bli sendt p? bred h?ring til alle sentrale akt?rer.
? Jeg ?nsker meg en god diskusjon om alle sider ved m?loppn?else i offentlig finansiert forskning i Vitenskaps?ret 2011. Dette vil gi oss et godt grunnlag for den neste forskningsmeldingen, sier forskningsministeren.

A to już wiesz?  Ny kampanje for f?rskolel?rere og l?rere

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy