SE

Blandade resultat i utvärdering av pedagogik

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har bedömt kvaliteten i utbildningar som leder till en examen inom pedagogik vid Mittuniversitetet. Medan utbildningen p? kandidatniv? bedöms ha brister, s? f?r utbildningen p? avancerad niv? omdömet ?hög kvalitet?.
Det är utbildningar som leder till en examen p? kandidat- och magisterniv? inom pedagogik som har utvärderats av UKÄ. Utvärderingen ska visa i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de uppsatta examensm?len i Högskoleförordningen. Studenternas självständiga vetenskapliga arbeten är en betydande del i bedömningen.
Utvärderingen visar att utbildningen p? kandidatniv? i stora delar h?ller en hög kvalitet, men den brister i ett av fem undersökta examensm?l. Det handlar om förm?gan att värdera och kritiskt tolka information i en problemställning.
– Vi ska nu ta till oss och analysera UKÄ:s synpunkter och vidta ?tgärder för att ytterligare höja kvaliteten. Vi f?r möjligheten att redovisa dessa vid en ny uppföljning inom ett ?r, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik.
Efter att utvärderingen genomfördes har utbildningen stärkts bland annat när det gäller processen för handledning i det självständiga arbetet, detta utifr?n avdelningens egen forskning inom nätbaserad handledning.
UKÄ:s utvärdering visar ocks? att utbildningen p? magisterniv? i pedagogik genomg?ende h?ller en hög kvalitet och i vissa examensm?l mycket hög kvalitet.
– V?ra utbildningar ska h?lla en hög kvalitet. Det är därför glädjande med ett kvitto p? det, säger Jimmy Jaldemark.
Bakgrund UKÄ:s kvalitetsbedömningar
Universitetskanslersämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag, men framförallt studenternas självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre niv?er; mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska följas upp inom ett ?r.
Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomg?ngar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.
Kontakt:
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, 070-647 87 84 e-post: [email protected]
Susanna Öhman, dekan, 070-667 54 85, e-post: [email protected]
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy