SE

CAPERIOS VÄNDNING FORTSÄTTER

Caperios andra kvartal 2014 präglades av en fortsatt positiv vändning av verksamheten efter det bekymmersamma 2013. Under det första halv?ret 2014 har underpresterande verksamheter tagits bort och olönsamma affärer har identifierats och ?tgärdats. Norrköpingskontoret har avvecklats och logistikverksamheten har effektiviserats och konsoliderats. Antalet anställda har minskats fr?n 212 i december 2013 till 167 i juni 2014, detta samtidigt som en ny lönemodell har införts.

1 JANUARI ? 30 JUNI 2014
Nettoomsättningen ökade med 3 % till 439,5 mkr (427,9)
EBITDA ökade till 6,9 mkr (-1,1)
Periodens resultat uppgick till -1,1 mkr (-6,2)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,24 kr (-1,29)
Antalet anställda minskade till 167 (202)
1 APRIL ? 30 JUNI 2014
Nettoomsättningen minskade med 2 % till 241,3 mkr (245,3)
EBITDA ökade till 4,3 mkr (1,0)
Periodens resultat uppgick till -0,1 mkr (-2,0)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 kr (-0,41)
? Fram?t ska v?r organisation förenklas ytterligare för ökad effektivitet och tydligare ansvar. Vi arbetar h?rt med att höja intäkten per anställd och ansträngningarna att minska de operationella kostnaderna kommer att fortsätta. Det h?rda arbetet har börjat och den fram?triktade kraften i v?rt förändringsarbete accelererar oss med ökad fart mot v?rt m?l, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.
MER INFORMATION
Fullständig del?rsrapport avseende januari ? juni 2014 för Caperio Holding AB bifogas detta pressmeddelande och finns p? www.caperio.se.
Kort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och managerade tjänster, konsulttjänster och produkter för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat p? lösningar för IT-infrastruktur. Ett högt engagemang och l?ng erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen..
2013 omsatte Caperio ca 964 mkr och har cirka 170 anställda fördelade p? fem orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat p? First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser och Likviditetsgarant.
Bifogade filer
101680Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy