SE

Digitala resurser i skolan underutnyttjas

Hur digitala resurser som datorer och internet används i skolan beror ofta p? den enskilda lärarens egna erfarenheter och kunskaper. Det visar en studie om hur gymnasielärare använder dem i undervisningen. Tidsbrist i undervisningen gör ocks? att de digitala resurserna används p? redan kända sätt.
En ny avhandling beskriver och analyserar gymnasielärares erfarenheter av att använda digitala resurser i undervisning. Centralt är lärarnas först?else för digitala resursers funktion som pedagogiska hjälpmedel. I studien har fyra gymnasielärare följts under en längre tid, och eleverna har samtidigt f?tt tillg?ng till egna datorer i undervisningen.
Studien visar att lärares olika erfarenheter och kunskaper samspelar i användningen av digitala resurser. Lärarnas förh?llningssätt visar stor variation utifr?n deras erfarenheter av, och kunskaper om, hur undervisning kan bedrivas med datorer. N?gra av lärarna ger uttryck för ett stort IT-intresse och flera ?rs erfarenhet av undervisning med datorer och internet. De upplever att när eleverna har egna datorer s? har det gett dem nya möjligheter. Andra lärare betonar betydelsen av det fysiska mötet med eleverna för deras lärande. Här finns ocks? en lärare som uppfattar datorerna som närmast ett hinder för den pedagogiska undervisningen.
Att tillgodose varje lärares enskilda behov av fortbildning och IT-stöd är knappast n?gon lätt uppgift, men det framst?r i studien som orimligt att betrakta lärare som en homogen grupp.
– Utan djupare erfarenheter av digitala resurser som pedagogiska hjälpmedel s? är det sannolikt att användningen av exempelvis elevernas egna datorer i undervisningen stannar vid enklare informationssökning och textproduktion, säger Ann-Katrin Perselli, doktorand i pedagogik.
Studien redovisar ocks? lärarnas förväntningar p? vad de digitala resurserna ska kunna bidra med i undervisningen. Lärarna hoppas f? hjälp av digitala resurser för att effektivisera undervisningen, för att f? mer tid för inneh?ll i kursplaner, för att stödja elever i behov av extra stöd och för fortbildning.
– När det är ont om tid för undervisning s? använder lärarna de digitala resurserna p? ett sätt som de redan känner till och som de vet fungerar i lärmiljöerna för eleverna. Lärarna saknar tid för att utveckla sina erfarenheter och kunskaper om digitala resurser, och därmed även sin undervisning, säger Ann-Katrin Perselli.
Avhandlingen ?Fr?n datasal till en-till-en – en studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen? försvaras vid Campus Härnösand 26 september.
Kontakt:
Ann-Katrin Perselli, doktorand, 0611-862 41, e-post: [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts