Dyslexilotteriet är ingen slump.

Föräldrar och elever med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi och deras organisationer brukar beskriva situationen i skolan som ett lotteri ? har man tur f?r man en lärare, en rektor eller en skola som kan hantera eleverna p? ett bra sätt och man har dragit en vinstlott. Har man otur r?der det motsatta. D? kan man f? en skolg?ng som negativt inverkar p? ens möjligheter till inlärning, betyg och goda framtidsutsikter.
Nu visar en ny stor utredning fr?n SBU att denna lotterisituation inte är en tillfällighet utan har ett samband med metoder för upptäckt, utredning och behandling. Trots att de troligen fungerar väl i praktiken har de m?nga g?nger har ett svagt vetenskaplig stöd, vilket gör att det är sv?rt att utveckla nationella rekommendationer, riktlinjer och normer för dessa elever. Det saknas helt enkelt för mycket forskning p? omr?det.
Vi är enormt tacksamma för att denna utredning kommit till st?nd, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande i Dyslexiförbundet FMLS. Vi ser den som ett första mycket viktigt steg för att stärka stödet till denna mycket stora elevgrupp genom genomtänkta modeller som vilar p? vetenskaplig grund. Dessa utgör d? en bas för hur metodisk screening bäst kan göras för att finna eleverna, hur de sedan bäst och snabbast kan utredas och att därefter tidiga stödinsatser kan sättas in, vilket är avgörande för elevernas framg?ngar.
Glädjande nog visar resultaten ocks? att man tidigt ? redan före skolstarten ? kan se vilka elever som riskera utveckla dyslexi. SBUs studie visar ocks? att rätt lästräning kan ge framg?ng för dessa elever.
Nu vilar ett stort ansvar p? ansvariga politiker och nationella myndigheter att följa upp de viktiga basfakta SBU tagit fram. Stora forskningssatsningar m?ste göras p? metodiska studier av framför allt screenings- och testmetoder samt olika pedagogiska metoder för läsutveckling.
Den specialpedagogiska forskningen p? omr?det m?ste ryckas upp och riktat forskningsstöd sättas in. Det rör ju sig faktiskt om ca 50.000 elever och studerande i hela utbildningssystemet och m?nga av dessa far idag väldigt illa, avslutar Bengt-Erik Johansson.

316150Skicka som e-post
Share this

Authors
Tags ,

Related posts

Top