SE

Dyslexiveckan 6-12 oktober: ?Rätten att läsa?

Under ?rets Europeiska Dyslexivecka vill Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn lyfta nio insatser som är viktiga för att alla elever ska f? en likvärdig chans att n? skolböckernas inneh?ll.

M?nga av Sveriges lärare har inte beretts möjligheten att göra ett bra jobb i klassrummet. Bristande grundutbildning, bristande fortbildning, ointresse fr?n skolledning och brist p? resurser sätter käppar i hjulet. För att ?rätten att läsa? ska bli verklighet för alla elever krävs mer kunskap och kompetens i skolan.
Under Dyslexiveckan vill de tre svenska dyslexiföreningarna lyfta fram nio insatser som är viktiga för att vända utvecklingen till det bättre. Budskapen är framförallt riktade till politiker, myndigheter och skolhuvudmän:
I varje klass finns i snitt minst en elev med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi. Därför m?ste alla lärare ha grundläggande kunskaper.
Lärarutbildningarna m?ste lära ut hur undervisningen anpassas för dessa elever.
Speciallärarutbildningen ska ge kunskap om läs- och skrivsv?righeter/ dyslexi, om metoder för att hitta och utreda dessa elever.
Rektorsutbildningen m?ste inneh?lla moment om hur skolans verksamhet ska organiseras för att dessa elevers behov kan tillgodoses.
Lärare som saknar tillräcklig grundutbildning m?ste erbjudas fortbildning i hur undervisningen kan anpassas.
Varje skolhuvudman och skola m?ste upprätta en handlingsplan som omfattar tidig upptäckt, personalkompetens, alternativa lärverktyg och specialpedagogiska resurser.
Screening av samtliga elever m?ste göras för att tidigt finna elever i riskzonen.
Alternativa lärverktyg, hjälpmedel och inlästa läromedel m?ste finnas, likas? kunskap om hur de används. Denna kunskap kan exempelvis Skoldatateken tillhandah?lla.
Specialpedagogiska resurser m?ste finnas i tillräcklig omfattning för de elever som har stora problem.
P? bibliotek, skolor och torg runt om i landet ordnas öppna hus, föreläsningar, informationsmöten och bokbord. Vill du veta vad som händer nära dig? Besök www.dyslexi.org.

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi, personer med matematiksv?righeter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utg?r fr?n den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Bifogade filer
26330Skicka som e-post
Share this

Similar Posts