SE

En genomtänkt satsning p? läsning och spr?kförst?else f?r eleverna p? Dalhemsskolan i Helsingborg att n? sina m?l

Fler ungdomar i Sk?ne m?ste uppn? gymnasiekompetens, framförallt med yrkesförberedande inriktning. De som utbildar sig efter gymnasiet bör välja yrken där det finns jobb ? inom teknik, v?rd och skola. Det är receptet för att vända den negativa utveckling som förutsp?s i Region Sk?nes prognos ?Sk?ne 2022 ? ekonomi och sysselsättning? som släpps idag.
? Prognosen visar tyvärr att ekonomin inte snurrar tillräckligt fort i Sk?ne, trots goda siffror fr?n Arbetsförmedlingen för 2014-2015. Vi m?ste göra mer för att stärka Sveriges näst största arbetsmarknadsregion, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Sk?ne.
Befolkningen ökar snabbare än jobben
I Sk?ne är andelen av befolkningen som har jobb lägst i Sverige. Fler människor än n?gonsin tidigare arbetar, men eftersom befolkningen ökar i ungefär samma takt blir sysselsättningsgraden ? den andel av befolkningen som har arbete ? fortsatt l?g. Prognosen visar att antalet jobb inte kommer att öka tillräckligt snabbt för att p? n?got avgörande sätt öka sysselsättningsgraden, trots att befolkningen förväntas öka i lägre takt än under det g?ngna decenniet.
Den genomsnittliga produktiviteten per sysselsatt i Sk?ne kommer att öka fram till 2022, men inte lika mycket som motsvarande siffra för hela Sverige. Sk?ne har redan under de senaste tio ?ren haft en tillväxt under genomsnittet för riket, och betydligt lägre än de b?da andra storstadslänen. Förvärvsinkomsten per inv?nare i Sk?ne minskar i förh?llande till riket. 2014 ligger Sk?ne p? 93 procent av riksgenomsnittet, vilket 2022 förväntas ha minskat till 92 procent. Jämfört med niv?n i Stockholm är den genomsnittliga inkomsten i Sk?ne 80 procent.
Alltför f? med högre utbildning
Den grundläggande orsaken till den l?ga medelinkomsten i Sk?ne är att s? liten andel av befolkningen har arbete. Detta i sin tur har sin främsta förklaring i att en relativt hög andel av befolkningen saknar gymnasiekompetens, och att relativt f? har längre eftergymnasial utbildning jämfört med Stockholm.
? Utbildningsfr?gorna är centrala, b?de för att fler ska komma in p? arbetsmarknaden och för att produktiviteten i näringslivet ska öka ? och därmed att Sk?ne börjar närma sig den tillväxt som finns i Stockholm och Göteborg. Region Sk?ne har ett samordnande ansvar och arbetar p? flera olika plan med sysselsättningen och kompetensfr?gorna. Det är tydligt att vi behöver intensifiera det arbetet, säger Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef i Region Sk?ne.
? Sk?ne behöver satsningar p? infrastruktur och kollektivtrafik för en vidgad arbetsmarknadsregion. Utbildning och kompetens m?ste hamna i fokus. Vi utsätts alla idag för global konkurrens och v?r viktigaste konkurrensfaktor är kunskap. Arbetet inom Kompetenssamverkan Sk?ne handlar om detta, säger Pontus Lindberg.
Störst tillväxt i sydväst
Den omstrukturering som skett inom arbetsmarknaden i Sk?ne det senaste decenniet ? fr?n industri till tjänstesektorn ? kommer att fortsätta. De näringar som kommer att växa är framförallt företagstjänster, handel, byggindustri samt de offentligt dominerade näringsgrenarna utbildning, v?rd och omsorg. Liksom tidigare är det i sydvästra Sk?ne som tillväxten är störst.
Kontaktpersoner
Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden i Region Sk?ne
E-post: [email protected] Telefon: 044-309 34 72
Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef Region Sk?ne
E-post: [email protected] Telefon 040-675 35 16
Anders Axelsson, analytiker Region Sk?ne
E-post: [email protected] Telefon: 040-675 34 09
Prognosen ?Sk?ne 2022 ? ekonomi och sysselsättning? finns att hämta nedan.

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.4000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lubna Irfan   #Sverige Rents   #Vittra Ro   #Vittraskolorna Idag