Training

– Flere b?r velge ?konomifag

Econa lanserer i dag nettstedet www.bliokonom.no i et fors?k p? ? ?ke rekrutteringen til masterstudier i ?konomi. Det er forventet sterk vekst i behovet for denne kompetansen i ?rene fremover, samtidig som mange unge har vanskeligheter for ? orientere seg om utdanningsmulighetene innenfor ?konomisk-administrative fag. 15.april er s?knadsfristen for h?yere utdanning.
Econa har mottatt mange henvendelser fra elever og studenter som er usikre p? hvilke valgmuligheter som finnes innen ?konomisk utdanning. Bakgrunnen for usikkerheten bunner i at b?de antall institusjoner med ?konomiutdanning, og mulighetene for ulike fordypnings- og spesialiseringsvalg, har ?kt i ?rene etter kvalitetsreformen. 25 l?resteder tilbyr n? en bachelorgrad i ?konomi og administrasjon, mens ti av landets h?yskoler/universitet tilbyr det 5-?rige studiet som leder til sivil?konomtittel/master i ?konomi og administrasjon.
– Gjennom nettstedet www.bliokonom.no som viser vei i mangfoldet av ?konomiske administrative utdanningsretninger, h?per vi ? gj?re det enklere for flere ? orientere seg om utdanningsmulighetene innen ?konomifag. Dette kan ha positiv effekt p? den samlede rekrutteringen til en fagretning der behovet for kompetanse er stort i ?rene som kommer, sier administrerende direkt?r i Econa, Anita Roarsen.
Beregninger fra Statistisk sentralbyr? viser at behovet for kompetanse innen ?konomi vil ?ke kraftig frem mot ?r 2025, og at ettersp?rselen antakeligvis vil ?ke noe mer enn antall kandidater som utdannes. Econa mener at tiln?rmet ingen arbeidsledighet blant ?konomer og et generelt h?yt l?nnsniv? for gruppen illustrerer at faggruppen er etterspurt.
– Det kan v?re vanskelig ? orientere seg hos instanser som eksempelvis Samordna Opptak, spesielt n?r mangfoldet av utdanningsmuligheter er slik som innen ?konomisk-administrative fag. Bakgrunnen for dette er det store mangfoldet av utdanningsmuligheter innen ?konomifag. Mange er ogs? usikre p? om Bachelor-utdanningen de planlegger ? f?lge tilfredsstiller kravene som m? oppfylles for opptak til master og eventuelt ogs? tildeling av sivil?konomtittel etter endt studium. Dette h?per vi ? gj?re noe med gjennom lanseringen av www.bliokonom.no , sier Roarsen.
Econa er en interesseorganisasjon for sivil?konomer og masterutdannede i ?konomi og ledelse. Organisasjonen har 17 000 medlemmer, 14 lokalavdelinger og studentgrupper p? de st?rste studiestedene.
Econa arbeider for ?:
– Sikre at norsk ?konomisk-administrativ utdanning skal holde god internasjonal standard
– Samle medlemmer rundt felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser
– Sikre gode l?nns- og ansettelsesvilk?r for v?re medlemmer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kunnskapsdepartementet Etter   #Norsk Lektorlag   #Norsk Skolelederforbund   #Tora Aasland