SE

FNs klimatpanel lämnar över till beslutsfattare

FNs klimatpanel IPCC sl?r fast att det g?r att begränsa den p?g?ende uppvärmningen till max 2 grader, men betonar att handlingsutrymmet snabbt krymper. Flera möjliga vägar mot m?let pekas ut.
? Detta är huvudbudskapet när klimatpanelen nu lämnar över sin syntesrapport till beslutsfattare, säger Lars Bärring, klimatforskare vid SMHI som varit med och slutgranskat rapporten.
Tiden är knapp om världen vill stabilisera klimatet p? en niv? om en maximal ökning av den globala medeltemperaturen med 2 grader. IPCC betonar att det är möjligt att n? det internationellt beslutade m?let, men att det förutsätter att utsläppen begränsas kraftigt inom de närmaste decennierna. De globala utsläppen behöver minska med mellan 40-70 procent till ?r 2050. ?r 2100 behöver utsläppen vara närmare noll.
SMHI svensk samordnare
Syntesrapporten, som lanserades söndagen den 2 november, är en hörnsten i klimatpanelens femte stora utvärdering av tillgänglig forskning och annan relevant kunskap om klimatförändringarna. SMHI har lett den svenska delegation som deltagit i slutgranskningen av rapporten vid ett veckol?ngt möte i Köpenhamn. P? en pressträff den 3 november berättar svenska klimatexperter fr?n SMHI och Naturv?rdsverket om klimatpanelens viktigaste budskap.
­- Fr?n Sveriges sida värnar vi att IPCCs rapporter ska vara vetenskapligt korrekta och att sammanfattningarna är lättfattliga, säger Lars Bärring, forskare och nationell kontaktpunkt för IPCC och fortsätter:
– Syntesrapporten som länderna nu enats om, är solid och levererar ett tydligt budskap om att utvecklingen g?r ?t fel h?ll, men ocks? om att det finns tid och möjlighet att vända trenden.
Klimatförändringarna ett faktum
Syntesrapporten bekräftar att klimatförändringar redan observerats i hela världen och att uppvärmningen av klimatet är ett faktum. Utvärderingen av omfattande observationer visar att atmosfären och haven har värmts upp, att mängden snö och is har minskat och att havsniv?n har höjts. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären ligger p? en niv? som världen inte varit i närheten av ?tminstone de senaste 800 000 ?ren.
Utsläppen av växthusgaser och annan mänsklig p?verkan är den dominerande orsaken till uppvärmningen som uppmätts sedan mitten av 1900-talet. Utsläppen ökar snabbt och kommer att
orsaka ytterligare uppvärmning och förändringar i hela klimatsystemet. Hur mycket klimatet förändras beror p? hur stora de framtida utsläppen blir.
Riskerna kan begränsas
IPCC konstaterar att ju mer människan rubbar klimatet, desto större är riskerna för allt allvarligare effekter. Syntesrapporten gör klart att alla länder p?verkas, men att m?nga av de risker som klimatförändringarna innebär är en särskild utmaning för de minst utvecklad länderna.
Anpassning är centralt för att minska riskerna. Men anpassning som en enskild klimat?tgärd är inte tillräckligt. Kraftiga utsläppsminskningar är nödvändiga för att minska riskerna till följd av
klimatförändringarna. Tekniken finns, och kostnaderna kan enligt klimatpanelen beskrivas som l?ga.
– Rapporten visar hur utsläppen kan minska till nära noll ?r 2100 med en portfölj av ?tgärder som energieffektivisering och förnybar energi, säger Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet och deltagare i den svenska delegationen.
-Kostnaderna är l?ga bland annat eftersom ?tgärder för lägre utsläpp ger m?nga mervärden utöver minskade klimateffekter. P? köpet f?r man exempelvis bättre luftkvalitet, hälsa, och energisäkerhet, sammanfattar Nilsson.
Politiken behöver bidra till flera m?l samtidigt
? IPCC lyfter fram att effekten av handel med utsläppsrätter har varit begränsad p? grund av höga utsläppstak. Regleringar, t.ex. energikrav i kombination med information är ofta miljömässigt effektiva. Dessutom visar rapporten p? att det behövs särskilda styrmedel till innovation, kommersialisering och marknadsspridning av ny teknik, säger Reino Abrahamsson, utredare vid Naturv?rdsverket.
Politiken tar vid
IPCCs kunskapsunderlag lämnas nu till beslutsfattare, den femte utvärderingen (AR5) är ett centralt kunskapsunderlag i arbetet under FNs klimatkonvention med sikte p? ett nytt globalt klimatavtal.
? I klimatförhandlingarna 2011 beslutades att ett nytt globalt klimatavtal ska tas fram i Paris i december 2015, förklarar Markku Rummukainen, professor vid Lunds universitet, klimatforskare, SMHI och en av de svenska författarna bakom IPCCs utvärdering.
? Syntesrapporten kommer att uppmärksammas redan vid de stundande förhandlingarna i Lima i december 2014, fortsätter Rummukainen. Det är en stor tillg?ng för diskussionerna att det finns ett gediget vetenskapligt underlag om s?väl klimatutmaningen som om möjligheterna att hantera den.
Mer information
SMHI är Svensk kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC.
Information till press och allmänhet förmedlas via www.smhi.se/ipcc.
IPCC:s syntesrapport http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_SPM.pdf
Kontaktuppgifter:
SMHI:
Maria Kvarnbäck,
tf presskontakt; [email protected],
tel 0702-18 55 96
Lars Bärring,
klimatforskare och samordnare: [email protected]
Markku Rummukainen,
professor i klimatologi, [email protected]
Naturv?rdsverket:
Reino Abrahamsson, utredare
enheten för styrmedel klimat och luft, 010-698 11 96, [email protected]
Anneli Nivrén,
presschef Naturv?rdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, [email protected]

0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy