Fördomar och stereotyper motverkar en jämlik v?rd

I en ny doktorsavhandling i pedagogik har Joel Hedegaard studerat hur kommunikationen bland personal, mellan personal och patienter och organisatoriska förutsättningar p?verkar möjligheterna till en jämlik v?rd.
Resultatet av Joel Hedegaards forskning visar att b?de anställda och patienter bidrar till att skapa underm?liga förutsättningar för en jämlik v?rd eftersom kommunikation delvis utg?r fr?n stereotyper. Personalen utg?r fr?n stereotyper kring till exempel genus och etnicitet när de fr?gar och besvarar fr?gor fr?n patienterna. Patienterna i sin tur använder stereotyper när de beskriver sig själva och sina sjukdomstillst?nd. Det framkommer ocks? att personal, vid kommunikation om patienter som inte är närvarande, använder nedvärderande kommentarer om patienter, som de uppfattar inte agerar i enlighet med socialt accepterade genusnormer.
Kommunikation äger rum i en organisatorisk kontext som blir alltmer inspirerad av New Public Management och Kliniska Mikrosystem. Denna organisationsmodell betonar arbetsprocesserna och kräver att arbetet som utförs mäts och övervakas. Detta tenderar att inskränka den professionella och personliga kontrollen hos personalen för att istället öka den administrativa kontrollen. Detta har även lett till att de primära arbetsuppgifterna (v?rda och bota) utsätts för konkurrens i form av administrativa uppgifter.
– För att öka förutsättningarna för en jämlik v?rd behövs en satsning p? kompetensutveckling för att öka medvetenheten kring genus- och etnicitetsaspekter i kommunikationen med och om patienterna. Det är ocks? av stor betydelse att utveckla kunskaper och först?else för hur överg?ngen till nya organisationssystem och tillhörande managementmodeller p?verkar praktiska förutsättningar och mellanmänskliga möten, säger Joel Hedegaard.
Joel Hedegaard försvarade framg?ngsrikt sin avhandling The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care – A communicative perspective p? Högskolan för lärande och kommunikation den 12 september 2014. Opponent var professor Karin Jonnerg?rd, Linnéuniversitetet.
Joel Hedegaard arbetar som adjunkt i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han har tidigare utbildat sig till folkhälsopedagog vid Högskolan i Kristianstad och sedermera tagit en fil.mag. i pedagogik vid Lunds universitet.
För mer information:
[email protected]
Mobil 070-605 02 19
Tfn 036-10 13 63
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande, kommunikation, internationellt arbete och personalvetenskap. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livsl?ngt lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Skolnära forskning. HLK har cirka 3700 studenter och cirka 140 anställda (2013).1100Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top