GIH f?r godkänt av UKÄ:s granskning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nu utvärderat landets utbildningar i idrottsvetenskap som leder till kandidat-, magister, och master. Utbildningarna f?r ett omdöme p? en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. För GIH s? har kandidat- och magisterexamen i idrott/idrottsvetenskap blivit utvärderade och har f?tt betygen hög kvalitet.
? Vi är speciellt nöjda med att bedömningen av kandidatexamens första m?l, där studenterna ska visa kunskap om den vetenskapliga grunden till ämneskunskaper, fick högsta betyg. Det visar att v?ra studenter kan utveckla kunskapen och h?lla ihop alla delar i utbildningen, säger Karin Henriksson-Larsén, rektor p? GIH.
UKÄ:s uppgift är att utvärdera all högre utbildning. För varje examen som ges vid universitet och högskolor har regeringen tagit fram nationellt gällande examensm?l. Oavsett hur vägen till examen har sett ut, s? ska kvaliteten i utbildningen alltid vara s? hög att m?len n?s. Upptaktsmötet för denna kvalitetsutvärdering skedde den 3 februari 2014 till vilka ?tta universitet och högskolor med examensrätt för idrottsvetenskap var inbjudna. Bedömningsunderlaget har omfattat studenternas självständiga arbeten, en självvärdering per examen och studenternas erfarenheter. Utvärderingarna har genomförts av externa sakkunniga där s?väl ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare fanns representerade. De utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning f?r sitt examenstillst?nd ifr?gasatt, och efter ett ?r följer UKÄ upp ifr?gasättandet och kan d? besluta om att ?terkalla examenstillst?ndet.
Systemet för kvalitetsutvärderingen syftar till att blivande studenter ska kunna välja mellan olika utbildningar som alla h?ller hög kvalitet. Utbildningar ska uppn? vissa m?l som att visa kunskap om omr?dets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. För GIH blev betyget hög kvalitet p? en tregradig skala:
? Vi är mycket nöjda att GIH sett till delm?len var bäst i landet vad gäller kandidatexamen och tv?a vad gäller magisterexamen, men självklart var v?rt m?l att uppn? mycket hög kvalitet. S? nu fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra kvaliteten, säger Karin Henriksson-Larsén.
För mer information kontakta:
Karin Henriksson-Larsén, rektor, GIH, tel: 08-120 537 06 eller 072-200 07 39
Louise Ekström, kommunikationsansvarig, GIH tel: 08-120 53 711 eller 070-202 85 86
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 ?r förra ?ret i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. ?r 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsomr?det; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. P? GIH arbetar 140 anställda och här g?r cirka 1 000 studenter.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top