?Glömda? gener p?verkar personligheten

Även sm? djur som skalbaggar har personlighet. Ny forskning visar att den p?verkas av ett samspel mellan de tv? skilda genuppsättningar som finns hos alla organismer med cellkärna ? även hos oss däggdjur.
Varför djur har personlighet och hur variationen kan förklaras är en viktig forskningsfr?ga för Hanne L?vlie, evolutionsbiolog vid Linköpings universitet. Genom att studera populationer av fröbaggar som korsats över flera generationer, har hon tillsammans med kolleger vid Uppsala universitet undersökt effekterna av samspelet mellan genuppsättningarna. Rönen publiceras denna vecka i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society of London B.
Förutom den stora nukleära arvsmassan som hos människan inneh?ller omkring 25 000 gener, ärvda till hälften fr?n mamman och hälften fr?n pappan, har vi ocks? en uppsättning med endast ett 30-tal gener i cellens mitokondrier. Dessa ärvs bara fr?n mamman.
Tidigare har man trott att variation i generna i mitokondrierna inte har n?gon större p?verkan p? v?ra liv. Nu är det känt att de är involverade i livsviktiga processer som energiproduktion och ämnesomsättning.
? Det var d? jag blev intresserad av kopplingar till personlighet. Skillnader i ämnesomsättning kan ha effekter p? en rad energikrävande karaktärer och beteenden, säger Hanne L?vlie.
I samarbete med professor Göran Arnqvist vid Uppsala universitet lade hon upp en studie med experimentellt framavlade linjer av fröbaggar, ett par millimeter stora insekter som lever sitt larvliv i bönor. Forskarna studerade beteenden hos 900 baggar fr?n olika populationer som antingen hade sitt ursprungliga mitokondriegenom eller via korsning f?tt ett nytt. Korsningen simulerade det som händer om en individ flyttar till en ny population av baggar och parar sig med dem.
Det visade sig att de djur som p? s? vis f?tt en ny kombination av gener betedde sig annorlunda och hade f?tt en annan personlighet.
? Vi undersökte tv? beteenden, baggarnas respons p? en simulerad rovdjursattack och deras aktivitetsniv?. Resultaten visar att hela deras livsstil p?verkades av interaktionen mellan de tv? genuppsättningarna och är kopplad till deras varierande livshistoria: sm? aktiva baggar hade kortare liv än de som var större och mer försiktiga, säger Hanne L?vlie.
Resultaten ger stöd för teoretiska spekulationer att individer har olika personlighet för att de har olika livshistoria och livsstrategi.
? Även hos andra djur tror vi att livsstil och personlighet kan vara kopplade p? liknande sätt och att större, l?ngsammare individer lever längre än sm? och snabba, säger Hanne L?vlie.
Artikel: The influence of mitonuclear genetic variation on personality in seed beetles av H. L?vlie, E. Immonen, E. Gustavsson, E. Kazancioglu och G. Arnqvist. Proceedings of the Royal Society of London B 15 oktober 2014. Kontakt: Hanne L?vlie +46 (0)13 286681, [email protected]

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top