Training

Godt l?ringsmilj? gir gode skoleresultater

Et godt l?ringsmilj? er det forholdet ved skolen som har st?rst betydning for elevenes skoleresultater og faglige utvikling. Dette viser en ny rapport som er gjort p? oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Forskere fra NIFU har unders?kt hvordan elevene utvikler seg faglig ved ? sammenligne resultater fra nasjonale pr?ver p? 5. og 8. trinn. De finner at l?ringsmilj?et p? skolen betyr halvparten s? mye som foreldrenes utdanning, som er den faktoren utenfor skolen som betyr mest for elevenes prestasjoner og prestasjonsutvikling.
– Flere rapporter peker n? i samme retning og viser at elevene f?r bedre resultater n?r de har et l?ringsmilj? med lite mobbing, god faglig st?tte, godt forhold til l?rerne og h?y trivsel. Skolene b?r ta tak i denne kunnskapen og satse p? l?ringsmilj?et, sier avdelingsdirekt?r i Utdanningsdirektoratet, Anne Berit Kavli.
Hun legger til at Utdanningsdirektoratet har laget veiledningsmateriell som viser hva som kjennetegner et godt l?ringsmilj?, og hvordan skolene kan arbeide for ? skape et bedre l?ringsmilj?.
Skolene lukker ikke gapet mellom sterke og svake elever
Elevenes skoleprestasjoner blir bedre jo h?yere utdanning foreldrene har, og betydningen av foreldrenes utdanningsniv? blir sterkere jo lenger ut i utdanningsl?pet elevene kommer. Det er f?rst og fremst de skoleflinke elevene som f?r best faglig utvikling i et godt l?ringsmilj?. Rapporten bekrefter at det er vanskelig for skolene ? utjevne de sosiale l?ringsforskjellene mellom elevene.
?Middelklasseskolene? gir best resultater
Skolene som utvikler elevenes faglige resultater mest, er skoler hvor mange foreldre har h?yere utdanning, men som samtidig har en liten gruppe elever med lavt utdannede foreldre og elever med minoritetsbakgrunn. Disse skolene gir i gjennomsnitt alle elevene, ogs? de skolesvake, det st?rste faglige l?ftet.
– Rapporten viser at gode skoler er gode for alle elever, men det er viktig ? understreke at Norge har relativt sm? forskjeller mellom skolene, sier Anne Berit Kavli i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratets oppskrift p? et godt l?ringsmilj? finner du her
udir.no/laringsmiljo
Rapporten fra NIFU om elevers prestasjonsutvikling finner du her
udir.no/Tilstand/Forskning/Forskningsrapporter/NIFU/Godt-laringsmiljo-gir-gode-skoleresultater/
Kontaktperson i Utdanningsdirektoratet
Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsr?dgiver
408 53 969
[email protected]

Similar Posts