Training

Godt no(rs)k? ? ny rapport om norskoppl?ringen

Rapporten Godt no(rs)k viser at det er stor variasjon i tilbudet som gis i norskoppl?ringen og at spr?koppl?ring p? arbeidsplassen ofte kan v?re effektivt. IMDi legger i dag frem en rapport med artikler om flere sider ved norskoppl?ringen.
-Oppl?ring i norsk og samfunnskunnskap er et av de viktigste integreringstiltakene i Norge. Det overordnede m?let for oppl?ringen er ? gi voksne innvandrere mulighet for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Rapporten bekrefter at b?de myndigheter, arbeidsgivere og innvandrere selv mener at det er viktig ? kunne norsk for ? bli integrert. Det gir oss et utmerket utgangspunkt for integreringsarbeidet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
IMDis rapport ser blant annet p? hvilke grupper som har tilbud om norskoppl?ring og hvordan tilbudet er i kommunene. Rapporten redegj?r ogs? for hvordan arbeidsplassen kan brukes som l?ringsarena, og fordelene med det. Videre har rapporten artikler om konsekvenser av innf?ring av norskpr?ve for ? f? permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap og sammenhengen mellom norskkunnskaper og s?rbarhet p? arbeidsmarkedet.
-Denne rapporten gir oss mye viktig kunnskap. Vi skal sammen med kommunene bruke denne kunnskapen til ? se p? hvordan norskoppl?ringstilbudet kan styrkes, sier statsr?d Lysbakken.
Blant funnene i rapporten er:
? Det er stor variasjon mellom kommuner i antall timer som tilbys i norskoppl?ring, fra to timer til 30 timer per uke.
? Flere p?peker at voksne innvandrere som skal l?re norsk, er en sv?rt sammensatt gruppe med ulike behov og forutsetninger. Mange som f?r norskundervisning har ogs? andre og til dels omfattende kvalifiseringsbehov, og det er viktig ? se norskoppl?ring i sammenheng med andre kvalifiseringstilbud.
? Innvandrer som ikke kan norsk er mer s?rbar p? arbeidsmarkedet. En unders?kelse fra Fafo viser at det er sammenheng mellom norskkunnskapene til polske arbeidere og deres evne til ? klare seg i det norske arbeidsmarkedet. En unders?kelse fra Perduco viser ogs? at arbeidsgivere vektlegger norskkunnskaper ved permitteringer og oppsigelser.
? For mange kan spr?koppl?ring i kombinasjon med jobb v?re den mest effektive formen for l?ring.
? Flere forskere mener at innf?ring av spr?ktester for ? f? permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap sannsynlig vil ekskludere enkelte grupper fra ? oppn? demokratiske rettigheter selv om testene legges p? et lavt niv?.
Rapporten Godt no(rs)k er tilgjengelig p? IMDI sine nettsider ? www.Imdi.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy