SE

Hälsan p?verkas av luftföroreningar b?de fr?n trafik och vulkaner

Västra Götalandsregionens budget för 2015 beslutades p? regionfullmäktiges sammanträde 9-10 juni 2014. I budgetdokumentet fastsl?s de ekonomiska ramarna för olika delar av regionens verksamhet, samt m?l, prioriteringar och uppdrag. Vad innebär kommande ?rs budget för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen?
Kulturnämndens budget för det innevarande ?ret har legat p? 1 019,5 miljoner kronor, och nästa ?r blir det en höjning till 1 045,5 miljoner kronor, en ökning p? ca 2,5 procent.
Det bör dock noteras att kulturnämnden tillförs 3 miljoner kronor var till GöteborgsOperans och Göteborgs Symfonikers verksamheter för att bibeh?lla den konstnärliga kvaliteten. Även Film i Väst f?r ökat ekonomiskt utrymme med 2 miljoner kronor. Om man drar bort dessa öronmärkta pengar är den generella uppräkningen för kulturnämnden ca 1,8 procent.
Till detta kommer de statliga anslagen genom kultursamverkansmodellen. För 2014 l?g detta tillskott p? 304 miljoner, vilket innebar en uppräkning p? 2 procent. Vad summan för 2015 kommer att landa p? blir klart först i februari 2015.
Den budget som regionfullmäktige antog är ett gemensamt förslag fr?n Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Västra Götalandsregionens budget sl?r fast att kulturnämndens prioriteringar och fokus för 2015, i likhet med föreg?ende ?rs budget, ska vara att:
– Stärka kulturella och kreativa näringars betydelse för innovativ utveckling och attraktionskraft i Västra Götaland.
– Öka barn och ungdomars delaktighet i kulturella verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder.
– Stärka Västra Götalands attraktionskraft och varumärke genom den höga konstnärliga kvaliteten p? de av Västra Götalandsregionen helägda kulturbolagen.
Uppdrag och m?l
Kulturnämnden f?r i uppdrag att:
– Fortsätta söka former för vidgat deltagande med hjälp av digitala interaktiva lösningar och sociala medier.
– Göra en översyn och föresl? ?tgärder för att stärka kulturens infrastruktur gällande det fria kulturlivet.
Bland m?l och indikatorer för Västra Götalandsregionens kulturnämnd märks bland annat en ökad andel barn och unga bland besökare p? muséer och scenkonstarrangemang, en ökning av antalet kursveckor i samverkan med kommuner och andra aktörer p? regionägda folkhögskolor samt ökat spridning av fördelningen av projektmedel, s? att delregioner som Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal f?r större del av projektmedlen.
Detaljbudgeten fr?n Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutas p? nämndens sammanträde under hösten 2014.
Läs mer om Västra Götalandsregionens övergripande budget för 2014 p? länken:
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Budget/Partiernas-budgetforslag-for-2015/http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Regionstyrelsens%20kansli/Ekonomiavdelningen/Budget/VGRbudget_2014_webNY.pdf

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.31600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #VGR