Hög kvalitet p? Högskolan Västs utbildning i pedagogik

Pedagogikutbildningen vid Högskolan Väst h?ller god kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets utbildningar som leder till en kandidatexamen i pedagogik. Högskolan Väst f?r omdömet Hög kvalitet p? samtliga utvärderade examensm?l.
– Jag är jätteglad för det positiva beskedet! Det är bekräftelse p? att vi arbetar med rätt saker. Vi arbetar systematiskt med att uppfylla examensm?len och utvecklar v?ra kriterier för bedömning och examination. Det känns bra att det ger resultat, säger Eva Brink, prefekt p? Institutionen för omv?rdnad, hälsa och kultur, pedagogikämnets hemvist..
En tredjedel av utbildningarna ifr?gasätts
I den här omg?ngen utvärderas totalt 57 utbildningar vid landets olika högskolor och universitet. En tredjedel av utbildningarna, 19 av 57, f?r omdömet bristande kvalitet. Utbildningarna finns vid 12 av de 24 lärosäten som har ing?tt i utvärderingen. Bristerna handlar i m?nga fall om att studenternas examensarbeten inte h?ller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet.
Universitetskanslersämbetet utvärderar regelbundet landets högre utbildning. Detta sker enligt en särskild ordning och denna g?ng var det kandidatexamen i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap som var förem?l för utvärdering. För Högskolan Västs del var det endast pedagogikämnet av dessa tre som var aktuellt. Kandidatexamen i pedagogik är en öppen examen som kan n?s antingen inom program eller genom fritt val av kurser inom omr?det pedagogik. P? Högskolan Väst kan man inom ramen för Hälsovetarprogrammet ta en examen i pedagogik. Dessutom erbjuds ocks? möjlighet till frist?ende kurser. I nuläget är det cirka 150 studenter som läser pedagogik p? Högskolan Väst.
– Hos oss har pedagogikämnet inriktning mot vuxnas lärande i arbetslivet. Det är ett viktigt ämne för högskolan och erbjuds p? s?väl grundniv?, magister-/masterniv? som p? forskarutbildningsniv?, säger Eva Brink.
Eva Brink tror ocks? att utbildningens inneh?ll och form p?verkas i positiv riktning genom högskolans profil Arbetsintegrerat lärande.
– I och med att pedagogikämnet hos oss är inriktat mot lärande i arbetslivet och att vi ocks? p? andra sätt har en nära koppling till arbetslivet känns det som det stärker ämnet ytterligare. Vi f?r en hög relevans i det vi utbildar inom och skapar en stor insikt hos v?ra studenter inför deras kommande pedagogiska yrkesutövning, säger Eva Brink.
Underlag för utvärderingen
I systemet för kvalitetsutvärdering ligger tyngdpunkten p? utbildningarnas resultat. Utvärderarna har fokuserat p? att läsa och bedöma studenters examensarbeten. Man har ocks? tagit del av högskolans egen självvärderingsrapport och genomfört platsbesök, där man haft möten b?de med de ansvariga inom ämnet och med programstudenter.
Information om utvärderingen p? Universitetskanslersämbetets webbplats
Kontakt: Eva Brink, prefekt, 0708-92 22 10

Pressmeddelande skickat av Anna Hallberg, pressansvarig, 0733-97 50 92
Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet p? arbetslivsnära utbildning. V?r profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning och vi har regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för oss.1223310Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top