SE

Hög kvalitet till Ume? universitets specialpedagogexamen

Ume? universitets specialpedagogexamen f?r omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. För universitetets speciallärarexamen väntar däremot en uppföljning inom ett ?r.

? Vi är nöjda och glada över att v?r specialpedagogexamen h?ller hög kvalitet. Det är en populär utbildning och dessutom finns ett stort underskott av utbildad personal inom omr?det, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan vid Ume? universitet.
Av ?tta utvärderade utbildningar inom specialpedagogik i landet f?r en omdömet bristande kvalitet, sju hög kvalitet. Ingen tilldelas det högsta betyget mycket hög kvalitet. Universitetskanslersämbetet har även utvärderat landets speciallärarutbildningar. Totalt f?r fem av nio examina till speciallärare omdömet bristande kvalitet, däribland Ume? universitets. Fyra f?r betyget hög kvalitet. Ingen utbildning anses h?lla mycket hög kvalitet.
Ume? universitets speciallärarutbildning har brister inom ett av ett av sex examensm?l. Det handlar om brister avseende omr?dets vetenskapliga grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövandet. Dessa omr?den m?ste förstärkas i utbildningen.
? Programr?det för speciallärar- och specialpedagogexamen har redan p?börjat ett s?dant arbete med utg?ngspunkt i de erfarenheter som gjordes när självvärderingen till Universitetskanslersämbetet lämnades in v?ren 2014, säger Maria Löfgren.
Omdömet bristande kvalitet innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifr?gasättandet av examensrätten inom ett ?r. Om universitetet har rättat till bristerna dras ifr?gasättandet tillbaka.
Läs Universitetskanslersämbetets pressmeddelande
För ytterligare information, kontakta gärna:
Maria Löfgren, rektor Lärarhögskolan
Telefon: 070-333 65 89
Om speciallärar- och specialpedagogprogrammen
Speciallärar- och specialpedagogprogrammen ges p? avancerad niv?, och vänder sig till dem som har en lärarutbildning och har arbetat i skolan i minst tre ?r. Speciallärarprogrammet ger fördjupad kunskap om elevers lärande och skriv-, läs eller matematikutveckling med syfte att kunna ge hjälp ?t elever som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet riktar sig till dem som vill arbeta med att erbjuda stöd till skolledning och övriga lärare i fr?gor som berör barn och elever i behov av särskilt stöd.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?ra campus utgör inspirerande miljöer som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bodil Aurstad   #Danmarks Kulturstyrelse   #Finn Lauritzen   #Merete Dael