SE

HVB med kvalitet

Hur ska vi undvika ett framtida behov av vanv?rdsutredningar? Vi lägger fokus p? att skapa den framtida historiebeskrivningen genom att titta p? här-och-nu vad gäller barn och unga som samhället väljer att placera i HVB- och familjehem.
Fredagen den 30 januari 2015
8.30 – 13.00
Saturnus Konferens Slussen, Stockholm
V?rt syfte är att tillsammans undersöka vad vi kan och bör göra för barn i samhällsv?rd.
V?rt m?l är att sätta de viktiga fr?gorna p? kartan kring vad vi behöver göra idag för att inte samhället ska göra om det som ledde till Vanv?rdsutredningen.
Varför är dagen viktig?
Det finns en grupp barn och unga med komplexa psykosociala sv?righeter som behöver placeras genom samhällets försorg. Att lyftas ur sitt sammanhang, sin familj är ett stort ingrepp i den enskildes liv.
Det är därför ytterst viktigt att dessa barn och unga f?r god omv?rdnad, behandling och stöd avseende sv?righeter som de har, och att de möts med respekt och erbjuds likvärdiga möjligheter till ett gott liv som alla andra barn och unga. Gruppen har sv?rt att tala för sig själva och göra sina röster hörda.
Dagen är tänkt som en del, ett led i ett större sammanhang. Blicken behöver ständigt vara riktad mot dessa fr?gor och kan aldrig släppas.
UR INNEH?LLET
Vanv?rdsutredningen – Hur har det sett ut?
Göran Johansson, särskild utredare och ansvarig för Vanv?rdsutredningen 2006-2011
Vad säger forskningen?
Forskningens betydelse för hur vi organiserar placeringar och HVB-v?rd.
Marie Sallnäs, professor Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Fallbeskrivningar Vad behöver de barn/unga som placeras?
Paneldiskussion
V?rt syfte är att tillsammans undersöka vad vi kan och bör göra för barn i samhällsv?rd. V?rt m?l är att sätta de viktiga fr?gorna p? kartan kring vad vi behöver göra idag för att inte samhället ska göra om det som ledde till Vanv?rdsutredningen.
Anmälan: [email protected]

Magelungen Utveckling AB
– Vi representerar den m?ngfald som det var tänkt fr?n början med privata utförare inom v?rd, behandling och skola. Ett idéburet företag som vill ge hopp och göra en skillnad!
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts