Læring

Individuell m?lstyring ?delegger norsk arbeidsliv: Advarer sterkt mot nye ledelsesverkt?y

En omfattende unders?kelse avsl?rer at nye HR-verkt?y og styringsmodeller fra USA gir store og negative konsekvenser for norsk arbeidsliv. Halvparten av norske ledere mener omorganisering i egen bedrift har p?virket arbeidsmilj?et negativt.
Norsk Ledelsesbarometer er en unders?kelse som gjennomf?res for organisasjonen Lederne av kunnskapssenteret De Facto, og tar for seg arbeidsforhold knyttet til norske mellomledere. ?rets unders?kelse g?r i dybden p? omorganiseringsprosesser og det som kalles ?hard? HR, og avdekker at systemene er i ferd med ? true den norske arbeidslivsmodellen. S?rlig fokus er det p? hvordan ?hard? HR har p?virket en bedrift som Posten.

– Hard HR er en styringstrend som sprer seg i norsk arbeidsliv, b?de i privat og offentlig sektor. Dette styringssystemet umyndiggj?r mellomledere og fjerner alle muligheter for dialog og innspill fra de ansatte. Ansatte blir l?nnet og bel?nnet etter skj?nn og m? ukritisk f?lge det etikksynet toppledelsen til enhver tid m?tte ha, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

– Finnes ingen snarvei
Over 2600 mellomledere deltok i ?rets Norsk Ledelsesbarometer, og 53 prosent av disse melder om omorganiseringsprosesser som har p?virket arbeidsmilj?et negativt. To av fem oppgir at de har mindre frihet enn f?r til ? bestemme hvordan de skal utf?re eget arbeid, og halvparten melder at deres virksomhet er mer opptatt av styring enn ledelse.

– Omverden forandrer seg og en organisasjon er n?dt til ? v?re dynamisk for ? v?re konkurransedyktig, men det er uhyre viktig at endringer gjennomf?res i tr?d med de prinsippene vi har i den norske modellen. Det kan det g? veldig galt n?r toppledere pr?ver ? ta snarveier, advarer Brekke.

Hindrer utvikling
B?rd Kuvaas, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon p? BI, forteller at individuell m?lstyring, som en en del av ideologien bak ?hard? HR, er et komplisert styringsverkt?y, og understreker at n?r m?lene blir absolutte blir de direkte hindrende for utvikling, motivasjon og bruk av kompetanse.

– N?r du setter absolutte m?l, der for eksempel sju er optimalt, ?tte er for mye og seks for lite, hindrer du arbeidstakerne dine i ? utvikle sin kompetanse. Du tar heller ikke h?yde for at uventede ting kan skje som kan v?re viktigere enn ? oppfylle m?let. P? den m?ten reduserer du arbeidstakere til forh?ndsprogrammerte roboter, sier professoren.

Han legger til at m?lstyringen som regel baserer seg p? feil premisser. – Ofte blir det for mange m?l, og i tillegg kan m?lene vise seg ? v?re motstridende. Som regel er det ogs? helt feil ting man m?ler p?, fordi de verdiene som virkelig teller er det vanskelig ? sette m?l p?, sier Kuvaas.

?Hard? HR i politiet og Posten
I rapporten kommer det fram at fleksibel m?lstyring, ?hard? HR og LEAN-prosesser, har v?rt med p? ? skape frykt og bryte ned arbeidsmilj?et i Posten. Dette underbygges av Gj?rv-kommisjonens rapport etter 22. juli av styringssystemene som blir brukt ogs? i politiet.

– Gjennom Ledelsesbarometeret og Gj?rv-kommisjonens rapport har vi f?tt to grove eksempler p? fryktkultur og pulverisering av ansvar. Dette har skjedd i to store statlige organisasjoner, men vi vet at disse ledelsesmodellene har f?tt fotfeste ogs? i det private n?ringsliv, sier Brekke.

Forbundslederen g?r langt i ? legge skylden for utviklingen p? de store internasjonale konsulentselskapene. ? Vi vet at dette med ?hard? HR og individuell m?lstyring kommer fra USA, og at disse verkt?yene blir innkj?pt og ukritisk implementert i mange norske selskaper, ofte til en dyr penge, sier Brekke.
(Pressenytt)

Dette er saken
Norsk Ledelsesbarometer er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne. Rapporten avdekker at 53 prosent av norske ledere mener omstillingsprosesser p?virker arbeidsmilj?et negativt.
Norsk Ledelsesbarometer 2012 avdekker at ?hard? HR er p? fremmarsj i norsk arbeidsliv. Med ?hard? HR blir ledere evaluert ikke bare etter hva de oppn?r, men ogs? hvordan de n?r m?let ? og f?r karakterer deretter. Arbeidsprosesser kan bli karaktersatt og tidsstyrt til minste detalj. Hva slags v?rem?te og verdigrunnlag den enkelte mellomleder skal f?lge bestemmes, uten medinnflytelse fra de som m?les, av toppledelsen. L?nn og karrieremuligheter avgj?res av hvor dyktig man er p? ? etterleve toppledelsens verdier, og de som sier seg uenig med beslutninger, scorer dermed d?rlig p? m?l om verdigrunnlag. Rapporten viser at styringssystemene knyttet til ?hard? HR gj?r at mange f?ler seg kneblet og redd for ? komme med innvendinger mot beslutninger som tas av ledelsen, til tross for at de sitter p? bedre viten.
49 prosent av mellomledere mener deres roller som ledere er i endring og oppgir at det i deres virksomhet er mer fokus p? styring enn ledelse.
Mange av de nye verkt?yene knyttet til omstillingsprosesser og ledelsesstrategi blir av norske selskaper kostbart innkj?pt og innf?rt via internasjonale konsulentselskaper.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2012

Lederne om strategisk/hard HR
If?lge Ledernes forskning representerer HR-modellene et annet syn p? ledelse enn det som har v?rt tradisjonen i norske bedrifter.
Den viktigste funksjonen i ?hard? HR sies ? v?re at den skal samle informasjon for ? danne grunnlag for viktige strategiske beslutninger.
If?lge Ledernes forskning fungerer imidlertid ?hard? HR som disiplinerende systemer for de ansatte. Ansatte skal kartlegge og kartlegges, holdninger og atferd regnes inn som kompetanse.
I motsetning til strategisk/hard HR har ?Den norske modellen? et tettere forhold til og samarbeid med bedriftens ansatte og de tillitsvalgte. Dette er en bedriftstradisjon som gjenspeiles i norsk lovverk p? omr?det, som for eksempel arbeidsmilj?loven.
Mer informasjon p? www.lederne.no/ledelsesbarometer.

Om Norsk Ledelsesbarometer 2012:
Norsk Ledelsesbarometer 2012 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne. Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for femte ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne. I tillegg er det i ?r blitt gjennomf?rt dybdeintervjuer med ledere fra Posten og en anonymisert privat bedrift.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2012Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Similar Posts