SE

Information fr?n kommunstyrelsen i Örnsköldsvik 5 aug

a8

Här följer kortfattad information fr?n kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 augusti 2014. Kompletta handlingar finns p? kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se eller kan beställas hos kommunens sekretariat p? telefon 0660-880 00.
Synpunkter p? förslaget om neddragning av Kustbevakningen
Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik beskriver i ett brev till försvarsminister Karin Enström sin oro över förslaget att halvera Kustbevakningens närvaro i Västernorrland. Förslaget skulle ha en förödande
effekt p? krishanteringsberedskapen och innebära ett kommunalt ansvar för en statlig uppgift. Man ifr?gasätter ocks? de ekonomiska konsekvenserna. Ytterligare effekter skulle vara försämrad sjöövervakning, längre insatstider, sämre brottsförebyggande arbete, miljörisker och minskad trygghet. Kommunstyrelsen anser att ett kommunalt övertagande av vissa ansvarsomr?den
fr?n Kustbevakningen inte heller är förenligt med lagen, men om regeringen anser detta s? m?ste kommunen f? full ekonomisk kompensation. I brevet efterfr?gar kommunstyrelsen slutligen en allmän beredning av den föreslagna neddragningen som ska beskriva hur den p?verkar kommunala och statliga verksamheter.
Ny brygga till Gullvik
Kommunstyrelsen föresl?r att en brygga ska byggas i Gullvik som en del i den fortsatta utvecklingen av destination Höga Kusten. En brygga underlättar för människor att ta sig ut i skärg?rden, lockar fler till havsbadet och campingen och gör det möjligt för en turb?t att lägga till i Gullvik för av- och
p?stigande. Investeringen beräknas till 900 000 kronor och finansieras av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden f?r ett tilläggsanslag motsvarande 90 000 kronor per ?r.
Förlänger asylprojektet
Det p?g?ende asylprojektet i Örnsköldsvik kommer att förlängas till sista december med hänsyn till att ytterligare asylsökande kan komma till kommunen i samband med den upphandling av anläggningsboenden som Migrationsverket nu upphandlar. Kommundirektören fick i uppdrag att skapa förutsättningar för ett fungerande asylmottagande motsvarande nuvarande ambitionsniv?. Detta innebär att budgeten för ?ret kommer att ligga p? 1,5 miljoner kronor. Man avsätter
ocks? 200 000 kronor till en tjänst som kommunikatör kopplad till de anläggningsboenden
som kan bli aktuella i kommunen. Kommunstyrelsen uppmanar ocks? kommunalr?den
att vid det kommande mötet med Migrationsverket att ta upp ett antal fr?geställningar om verkets närvaro i kommunen med kontor, om planer p? information till asylsökande och om dialog med de aktuella orterna.
Bakgrund: I Örnsköldsvik finns i nuläget 200 asylplatser ? 100 i Mellansel och 100 fördelade p? Björna, L?ngviksmon och Trehörningsjö. Alla dessa platser är lägenhetsboende. Vid lägenhetsboende ansvarar den asylsökande själv för matlagning och s? vidare och har en högre dagersättning än vid anläggningsboende. Vid ett s?dant boende serveras frukost, lunch och middag. Ansvarig företagare
ska även se till att det finns samlingsrum, TV, tvättstuga, lekmiljöer för barn, med mera. Vidare ska det finnas anställda dagtid varje dag i veckan (antalet varierar beroende p? antalet asylplatser, överstiger antalet 150 platser s? ska det finnas tv? personer p? plats). Huruvida migrationsverket
kommer att teckna avtal med n?gon som vill driva anläggningsboende i Örnsköldsvik st?r troligtvis klart 1-2 veckor efter sista anbudsdagen (27juli).
Avfallsplanens giltighetstid förlängs
Giltighetstiden för kommunens avfallsplan, som nu gäller till 2013, ska förlängas med tv? ?r, föresl?r kommunstyrelsen. Effekterna av planen har hittills bland annat varit ökad källsortering, minskat hush?llsavfall och hög nöjdhetsgrad när det gäller avfallsverksamheten. Ett antal m?l finns dock kvar att uppfylla och giltighetstiden kan därför förlängas. Avfallsplanen och föreskrifterna om avfallshantering ska ocks? samordnas med miljö- och energistrategin.Kommunstyrelsen föresl?r ocks? att fullmäktige godkänner de reviderade föreskrifterna om avfallshantering.
Utökat verksamhetsomr?de för Miva
Kommunstyrelsen föresl?r att Mivas verksamhetsomr?de för vatten och spillvatten ska utökas vid Varvsbergssluttningen i centrala Örnsköldsvik. I och med detta kan Miva överta va-installationen vid omr?det Kusthöjden.
Bevakningen av valsedlar tillräcklig
Kommunen behöver inte inrätta en särskild valsedelsbevakare i samband med valet i höst, bemanningen räcker till för att bevaka valsedelställen, menar kommunstyrelsen som svar p? Bengt Adams medborgarförslag. Intentionerna i förslaget kan därmed ses som tillgodosedda och inga ytterligare ?tgärder krävs, föresl?r kommunstyrelsen.
Förändringar i revisionsadministrationen
Efter ett medborgarförslag fr?n Gösta Lindström, Själevad, föresl?r kommunstyrelsen att revisionsrapporter och revisionsplan ska presenteras p? kommunens hemsida, fakturor p? genomförda revisioner ska presenteras bättre samt att en anställd vid kommunen ska administrera revisionskollegiets verksamhet istället för revisionsfirman.
M?nadsuppföljning juni 2014
Resultatet för 2014 prognostiseras i m?nadsuppföljningen juni vara +48 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor bättre än budget.
Övriga ärenden:
Regional utbildningsstrategi 2014-2020
Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL och LSS kvartal 1, 2014
Översyn av stipendier
Yttrande över arbetsplanen för väg 335
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunala pensionärsr?dets protokoll 2014-06-05
Kommunstyrelsens beslutslogg
Ytterligare information: Elvy Söderström,
kommunstyrelsens ordförande 0660-881 57, 070-558 81 57. Matti Olsson,
kommunstyrelsens sekreterare tfn 0660 ? 880 44. Helén Sahlin, informationschef,
0660-887 53, 070-528 87 85. Webbplats: www.ornskoldsvik.se.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy