SE

Information fr?n kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Här följer kortfattad information fr?n kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 oktober 2014. Kompletta handlingar finns p? kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se eller kan beställas hos kommunens sekretariat p? telefon 0660-880 00.
Prognosen visar bättre resultat än budgeterat
Den andra tertialrapporten för ?ret visar en prognos p? +69 miljoner kronor för hel?ret 2014. Det är 27 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet p? +42 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt för 2014. Prognosen innebär att kommunfullmäktiges delm?l avseende resultatet uppn?s med marginal. Förbättringen gentemot budget förklaras främst av att nämnderna totalt förväntas f? ett bättre resultat än budget samt att skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli bättre än budgeterat.
Ingen byst av Artedi
Inköp av offentlig konst ska spegla dagens konstfält och dagens samhälle. Därför föresl?r kommunstyrelsen avslag p? Carl Thunbergs (MP) motion om en staty eller byst av vetenskapsmannen Peter Artedi fr?n Anundsjö som levde under 1700-talet. Kultur- och fritidsnämnden ska dock ha förslaget i ?tanke om det skulle uppst? en möjlighet att uppmärksamma Artedi i framtiden.
Medfinansierar Framtidens bioraffinaderi
Örnsköldsviks kommun medfinansierar även fas 3 av projektet Framtidens bioraffinaderi med 500 000 kronor. En ansökan för finansiering av det regionala tillväxtprojektet har lämnats in till VINNOVA för de kommande tv? ?ren. Visionen är att Processum och Framtidens Bioraffinaderi är att Norrlandskusten ska vara världsledande och den bästa regionen för att utveckla processer, produkter, företag, patent och innovationer inom bioraffinaderiomr?det med skogsr?vara och energigrödor som grund. Den strategiska idén är att skapa tillväxt genom att utveckla ny kunskap och biobaserade gröna produkter, gröna kemikalier, biodrivmedel samt bioenergilösningar baserat p? skogsr?vara, energigrödor och industriella processströmmar. Övriga finansiärer är förutom Vinnova och Örnsköldsviks kommun Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västerbotten, Ume? kommun samt ett antal företag.
Motion till SKL om kommunala självstyret
Carl Thunberg (MP) föresl?r i en motion att Örnsköldsviks kommun ska ta initiativ till ett kommunupprop mot statens försök att minska kommunernas självstyre. Kommunstyrelsen föresl?r att fullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsens presidium att formulera en motion till Sveriges Kommuner och Landstings kongress. Man föresl?r ocks? att fullmäktige noterar vikten av att
varje parti ansvarar för att till sin nationella organisation p?tala vikten av det kommunala självstyret.
Nytt tillagningskök i Själevad
Ett nytt tillagningskök ska byggas i samband med att det nya v?rd- och omsorgsboendet i Själevad byggs. Tillagningsköket ska tillsammans med matsal ligga i anslutning till Själevadskolan som ligger strax intill boendet, föresl?r kommunstyrelsen. Upplägget innebär att köket att klara av att laga maten för s?väl v?rd- och omsorgsboendena i Själevad och Söränget samt Själevadskolan och förskolan. I projekteringen ska hänsyn tas till elevernas utemiljö, skolans möjlighet till expansion, trafikmiljö och helhetslösning för skolfastigheten och möjligheterna till samordning av resurser. Kommunstyrelsen föresl?r att fullmäktige godkänner ett investeringsutrymme p? 22 miljoner kronor under 2016-2017 och att bildningsnämnden f?r utökade skattemedel med 800 000 kronor 2017 och 1,7 miljoner fr?n 2018 och fram?t för att täcka ökad hyra.
Informationsinsats om tomg?ngsförbud
Kommunstyrelsen föresl?r att en särskild informationsinsats ska göras om förbudet mot tomg?ngskörning i Örnsköldsviks kommun. Detta efter en motion fr?n Agneta Eliazon (S) och Kristin Ögren (S) som uppmärksammat att det till?tna dygnmedelvärdet för kväveoxid överskrids och att förbudet mot tomg?ngskörning efterlevs d?ligt.
HBT-certifiering i kommunen
Kommunledningsförvaltningens personalavdelning och delar av tillväxtavdelningen ska HBT-certifieras. Certifieringen är ett led i det p?g?ende utvecklingsarbetet inom m?ngfalds-, jämställdhets och arbetsmiljöarbetet. Den innebär att man synliggör hur organisationen arbetar strategiskt för att
erbjuda en god arbetsmiljö och respektfullt bemötande b?de internt och externt utifr?n ett HBTQ-perspektiv.
Yttrar sig om utvidgat strandskydd
Örnsköldsviks kommun har yttrat sig över länsstyrelsens förslag p? omr?den längs kommunens kust som bör omfattas av utvidgat strandskydd. Länsstyrelsens förslag innebär ett utökat strandskydd för flera kuststräckor samtidigt som det tas bort p? andra.
Sundhem säljs och blir nytt trygghetsboende
Kommunstyrelsen beslutade att föresl? kommunfullmäktige att BN M?leri och Golv AB i Örnsköldsvik ska f? köpa Sundhem för att omvandla det till trygghetsboende. Ett beslut i kommunfullmäktige, 27 oktober, innebär att fastigheten (Sund 1:25) mot en köpesumma om 28 miljoner kronor överg?r i BN
M?leri och Golv AB:s ägo den 1 december 2014. Lägenheterna i trygghetsboendet blir hyresrätter.
Övriga ärenden:
Ekonomiskt läge 2015-2017, september 2014
Gallring av pappershandlingar
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2014
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd (KF)
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd (KF)
Sammanträdesdagar 2015
Uppföljning kunskapsnod 2014
Ungdomspolitisk policy, komplettering
Kommunala pensionärsr?dets protokoll 2014-08-21
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg
Ytterligare information: Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande 0660-881 57, 070-558 81 57. Kristin Herold, utredningssekreterare, tfn 0660-881 49. Helén Sahlin,
informationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85. Webbplats: www.ornskoldsvik.se.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anita Lindgren   #Eva Sj   #Lindesbergs Rotaryklubb   #Lindesbergs Stadshotell