Læring

Interessante funn i studie av koronar sykdom hos Masai-folket

Interessante funn i studie av koronar sykdom hos Masai-folket
21-11-2012 12:30 Atlantis Medisinske H?yskole F?rsteamanuensis Julia Aneth Mbalilaki ved Atlantis Medisinske H?gskole, har tatt sin doktorgrad (ph.d.) p? koronar sykdom hos Masai-folket. N? har hun v?rt i Kina for ? fortelle om arbeidet.

(Julia Aneth Mbalilaki, f?rsteamanuensis ved Atlantis Medisinske H?gskole)

F?rsteamanuensis Julia Aneth Mbalilaki ved Atlantis Medisinske H?gskole, har tatt sin doktorgrad (ph.d.) p? koronar sykdom hos Masai-folket. N? har hun v?rt i Kina for ? fortelle om arbeidet.
Julia Aneth Mbalilaki, var invitert av organisasjonskomiteen for ?The 4th International Congress of Cardiology?, som ble avholdt i desember 2012, i Guangzhou, Kina. Her fortalte hun om sitt studie ?Daily energy expenditure and cardiovascular risk in Masai, rural and urban Bantu Tanzanians?
Hjerte-og karsykdommer (CVD) har lenge v?rt vanlig i den vestlige verden. Heldigvis synker d?delighetene av disse sykdommene n? raskt. Derimot, med rask urbanisering i u-land, ?ker hyppigheten av CVD merkbart i mange tidligere lav-risiko land. Det er ventet at innen 2020 vil mer enn 80% av de globale CVD d?dsfall v?re i u-land, spesielt p? grunn av koronar hjertesykdom (CHD).
?CHD nesten frav?rende hos Masai-folket
Til tross for overveldende bevis rundt sammenhengen mellom mettet fett og CHD, er CHD nesten frav?rende hos Masai-folket, til tross for at kostholdet deres er basert p? kj?tt og melk. Dette har fascinert forskere i flere ti?r. Masaiene er semi- nomadiske gjetere og krigere, og lever f?rst og fremst i ?st-Afrika, nord i Tanzania og i S?r-Kenya.
?Det ble antatt at Masai-folkets diett, som inneholder store mengder mettet fett, ville f?re til ugunstig lipidprofil. For omtrent 40 ?r siden ble det derfor satt i gang forskningsprosjekter for ? studere dette. I motsetning til hva forskerne antok, fant man i flere av studiene lave niv?er av serum kolesterol og lave m?linger av CHD hos Masaiene. Form?let med Julia sitt studie var dermed ? analysere og sammenligne livsstil og CHD-risikofaktorer hos Masaier med Bantu-tanzanianere fra rurale og urbane str?k.
H?yt energiforbruk hos Masai
?De mest markante forskjellene mellom Masai-folk og urbaniserte Bantu, var sv?rt h?yt energiforbruk hos Masai, i tillegg til en markert lav kroppsvekt og med sv?rt lave m?linger av fedme. Til sammenligning har rural Bantu et middels niv?. Til tross for sin stabile diett med stor mengde animalsk fett, var lipidniv?er bare litt h?yere enn blant de rurale Bantu, og lavere enn for den urbane Bantu.
?Studiet konkluderte med at rural Masai-folket sannsynligvis ikke er genetisk beskyttet mot ? utvikle hjerte- og karsykdom. H?yt energi forbruk og vedlikehold av lav kroppsvekt kan spille en viktig rolle i deres lave risiko for CVD.
?Dette studiet kan muligens bekrefte at h?yt regelmessig energiforbruk / h?y grad av regelmessig fysisk aktivitet er viktig for ? forebygge kardiovaskul?re risikofaktorer. Dette vil bli presentert p? sesjon 502: Fedme, diabetes, metabolsk syndrom og hjerte-og karsykdom: Role of High Regular Physical activity and Cardiovascular Risk Factors.

A to już wiesz?  Trondheimsl?rere p? vei til FN i New York

Atlantis Medisinske H?gskole ble opprettet i 1987, og har over 25 ?rs erfaring med studier innen helsefag.
Det er et ?kende behov i samfunnet for kompetanse om sammenhengen mellom trening, ern?ring, livsstil og helse. Atlantis Medisinske H?gskole ?nsker ? skape et milj? som stimulerer til fokus p? nettopp dette.
Vi er i kontinuerlig utvikling, b?de i tr?d med samfunnets utvikling og de forventinger som stilles til en privat h?gskole. Gjennom sterk faglig fokus, integrert praksis i undervisningen, og ikke minst en fagstab som holder sv?rt h?yt niv?, tilbyr h?gskolen fremtidsrettede studier innen helsefag.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy