Internationellt samarbete mellan Karlstads universitet, ?bo Akademi och Novia i Finland

Bildförklaring: Helena H?kansson, Karlstads universitet, Jonas Waller, Yrkeshögskolan Novia och Stefan Willför, ?bo Akademi inleder gränsöverskridande utbyte av studenter, lärare och forskningsprojekt.
Under tre dagar förra veckan träffade representanter fr?n Karlstad universitet en finländsk delegation fr?n ?bo Akademi och Yrkeshögskolan Novia för att diskutera ett framtida utbyte av studenter, lärare och forskningsprojekt. Alla inblandade var överens om att ett utbyte ska inledas snarast och nästa steg är att ansöka om pengar fr?n Erasmus +, som är det nya EU-programmet för internationellt utbyte mellan utbildningsinstitutioner.
Initiativet till samarbetet togs av Paper Province som s?g möjliga synergier i det faktum att alla tre lärosäten är framst?ende utbildningsinstitut inom kemiteknik, samt energi och miljö med inriktning p? skogsindustrin.
? Redan p? 90-talet fanns en samverkan mellan d?varande Högskolan i Karlstad och ?bo Akademi. M?nga värmländska studenter ?kte till ?bo för att komplettera sin utbildning med kurser som inte fanns i Karlstad. Det gav studenterna möjlighet att skaffa sig en bredare utbildning och samtidigt vinna internationella erfarenheter. Av olika anledningar avbröts det här utbytet, och nu tycker vi tiden är mogen att ?terupprätta denna samverkan igen, berättar Patrik Kämpe, innovationsr?dgivare p? Paper Province.
Helena H?kansson, prefekt vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Karlstads universitet, är nöjd med mötet.
? Vi ser m?nga möjliga kopplingar mellan v?ra b?da universitet och jag tror vi kommer kunna komplettera varandra bra. Vi har kompetens och kurser som ?bo Akademi saknar och vice versa. Om allt g?r väl med ansökan till Erasmus + s? tror jag vi kan vara ig?ng med ett utbyte av lärare och studenter v?ren 2015.
Stefan Willför, professor i kemiteknik och prefekt p? ?bo Akademis institution för kemiteknik berättar att de redan har liknande utbyte med universitet i Polska Krakow och Ryska Tver som varit mycket värdefulla.
? ?bo Akademi bedriver forskning inom alla produktionssteg fr?n skog till färdiga produkter. Eftersom Karlstads universitet bedriver liknande forskning s? tror jag vi kan ha ett livligt utbyte inom forskningsomr?det. Om det här utbytet blir lyckat kan vi framgent inkludera andra fakulteter.
Jonas Waller, enhetschef för enheten för teknik och företagsekonomi i Vasa Volffskavägen, p? Yrkeshögskolan Novia ser ocks? han fina samarbetsmöjligheter.
? Karlstads universitet har mycket kunskap inom energiteknik och jag hoppas att vi kan f? l?na hit lärare som kan h?lla kurser hos oss. Och vi har ett system- och automationstekniskt kunnande vi gärna delar med oss av till Karlstads universitet.
Fakta om ?bo Akademi:
Enda svensktalande universitetet i Finland. Har cirka 5.500 studenter och 950 doktorander. Avdelningen för kemiteknik har 220 anställda och 17 professurer.
Fakta om Novia:
Den största svenskspr?kiga yrkeshögskolan i Finland, med cirka 4.000 studenter p? fyra orter. Enda heltäckande svenskspr?kiga högskoleingenjörsutbildningen. Tekniska enheten p? Wolffskavägen har funnits p? samma ställe i 160 ?r.
Paper Province är ett skogsindustriellt företagskluster i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, fr?n globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb. Paper Province har ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som r?vara.

0400Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top