SE

Ipsos har underso?kt vilka konsekvenser fo?rslagen om vinstbegra?nsning fa?r fo?r va?lfa?rdsfo?retag

När det handlar om framtiden för de privata företagen inom skolan och v?rden finns n?gra olika huvudlinjer bland v?ra riksdagspartier:
Vänsterpartiet vill ha ett generellt vinstförbud.

Miljöpartiet vill ha en kraftig begränsning av möjligheterna att dela ut vinst.

Övriga partier fokuserar p? hur kvaliteten ska förbättras. Uppfylls kraven kan
de som investerat ocks? f? ut vinster.
I en bransch med 11 000 företag med i snitt 15 anställda vore det enligt min uppfattning
förödande att följa Vänsterpartiets förslag om generellt vinstförbud. Detta särskilt som
Vänsterpartiet inte kan uppvisa n?got brett underlag som visar att de privata välfärdsföretagen i snitt har fler fall av misskötsel eller i snitt har en lägre kvalitet än de offentliga verksamheterna. Tvärtom talar vi här om m?nga skolor med bäst kunskapsresultat, de populäraste v?rd-
centralerna och äldreomsorg som st?r sig mycket bra i nöjdhet och kvalitetsuppföljning.
Som företagare är det ocks? ganska lätt att först?, att om man inte ger n?gon avkastning
kan man heller inte attrahera kapital till investeringar. Och utan investeringar avvecklas de
flesta företag över tid.
Förslagen om att införa kraftig begränsning i möjligheterna att ta ut vinster har hittills diskuterats mindre än ett rent vinstförbud. Här är det sv?rare att besvara fr?gan om vad som händer om detta sker. Här behövs mer insikt.
De som bäst kan svara p? detta är företagarna i de berörda bolagen, eftersom de kan sin
verksamhet och det är de som fattar de avgörande besluten utifr?n hur de bedömer utvecklingen fram?t för sitt företag. Ingen utomst?ende kan hävda att de har mer insikt i deras situation.
Till hösten har v?ra folkvalda att fatta beslut om vad som ska gälla framöver för välfärdsbolagen. Självklart är det s? att ju mer insikt och kunskap vi f?r, desto bättre är det för besluten.
Mot denna bakgrund har Ipsos f?tt i uppdrag av Danir AB att undersöka hur en vinstbegränsning skulle p?verka företag verksamma inom v?rd, skola och omsorg. 357 företagare har
svarat. Undersökningen i sin helhet ?terfinns p? http://ipsos.se/nyheter.
Vad fr?gan gäller, är vilken p?verkan som uppst?r om en kraftig begränsning av möjligheten till vinstutdelning införs? Resultatet sammanfattas i tabellen nedan:
Fr?geställningFöretagarnas svar
Möjlighet att utveckla kvalitet?
Hur bedömer du att företagets möjligheter att
l?ngsiktigt utveckla verksamhetens kvalitet p?verkas:81 procent ser en negativ utveckling ? 2 procent en positiv utveckling.
Hur p?verkas omsättning?
Hur stor andel av ditt företags nuvarande omsättning bedömer du är kvar om fem ?r:56 procent ser en minskning av omsättningen, varav 36 procent mer än en halvering ? 16 procent ser en oförändrad omsättning.
Antal medarbetare?
Hur stor del av företagets medarbetare bedömer
du vara kvar om 5 ?r:59 procent ser en minskning, varav 37 procent mer än
en halvering ? 23 procent ser oförändrad personalstyrka
Intresse att utveckla företaget?
Hur p?verkas intresset av att utveckla företaget:84 procent p?verkas negativt ? 1 procent p?verkas positivt

Att summorna inte blir 100 procent beror p? att vissa svarat ?vet ej?.
Undersökningen visar p? drastiska negativa förändringar i hur man tror att det egna företaget p?verkas framöver. D? ska man änd? beakta att i allmänna termer är de flesta företagare i
grunden besjälade av att utveckla sina företag. Det är ju deras yrkesmässiga livsverk.
Vi ser tydligt i undersökningen en negativ utveckling av kvaliteten och ett minskat intresse
av att utveckla företaget. Vi ser ocks? att storleksordningen hälften av de anställda inte kommer
att finnas kvar i dessa företag efter fem ?r. För att kompensera för detta bortfall i en bransch som idag har 160 000 anställda, har det offentliga att investera ett antal tiotal miljarder kronor för att bygga upp motsvarande verksamheter eller förvärva berörda företag. Man kan inte
förespegla att man kan f? byggnader, utrustning och inventarier gratis, s? insatser fr?n skattebetalarna behövs. Ingen politiker har i valrörelsen fört n?got resonemang om detta.
För oss medborgare torde det viktiga med privata välfärdsbolag vara m?ngfald och valfrihet och att vi förbättrar tillgänglighet och kvaliet. Ska Sverige framöver utveckla dessa positiva värden m?ste vi f? med oss de privata företagarna. Ipsos undersökning visar att 8 av 10 företagare p?verkats negativt av beskeden fr?n partierna i valrörelsen.
Visst kan man p? lösa grunder tro att om man kraftigt begränsar vinstuttagen s? händer
egentligen inte s? mycket. Som framg?r av Ipsos undersökning gör de berörda företagarna
en helt annan bedömning. De kan sina företag, de vet vilka handlingsalternativ de har och
de tar de viktiga besluten kring det egna företaget.
Dan Olofsson,
Entreprenör. Driver inga egna välfärdsbolag
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Olofsson ([email protected]), tel: 0703-792254

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts