Kan alla länder bli demokratier?

Svaret finns i MaxRange, världens största datamängd över alla länders politiska system, fr?n 1700-talet fram till idag, skapad av forskare vid Högskolan i Halmstad. Analys av historien kan ge en förklaring till dagens oroliga värld.
? V?r analys av MaxRange visar att demokrati inte växer fram ur nationer utan sprids mellan dem. Alla typer av icke-demokratier kan allts? till slut bli demokratier. Vi har även kommit fram till att välst?nd spelar, i det l?nga loppet, en mycket större roll än religion för en demokratisering, säger Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
Mikael Sandberg och Max R?nge, statsvetare vid Högskolan i Halmstad, är först i världen att analysera länders politiska regimer över l?ng tid. Utöver slutsatserna som Mikael Sandberg nämner, har de även kunnat konstatera att muslimska länder är l?ngsammare än andra att anamma demokrati, n?got som emellertid endast gäller för perioden efter kalla kriget. Orsakerna till detta är ännu inte i detalj kända och kräver därför vidare analys.
? Globalisering har gett en ny dimension i förändringen av politiska processerna. Vi hoppas att v?r fortsatta forskning leder till mer kunskap om ett lands möjlighet till demokratisering, säger Max R?nge, statsvetare vid Högskolan i Halmstad.
Interaktiva diagram och mer information finns p? www.hh.se/maxrange.
Kontakt:

Mikael Sandberg, mobil: 0704-93 66 19 och email: [email protected]
Max R?nge, email: [email protected]
Pressinbjudan:
Den 18 november kl 13-15 kommer forskningsresultaten att presenteras vid ett seminarium p? Högskolan i Halmstad. Kontakta Mikael Sandberg om ni vill delta p? seminariet. Välkomna!

Om MaxRange
Forskningsprojektet vid Högskolan i Halmstad, liksom datamängden, kallas för MaxRange efter sin skapare Max R?nge. Max R?nge började ?r 2001 att dela in Europas länder efter regimtyper och definierade dem utifr?n demokratiniv? och institutioner. Projektet växte till att inkludera hela världen och sedan 2006 har förändringar och data fr?n alla världens länder kontinuerligt uppdaterats. Idag är 200 regimtyper definierade och graderade p? en skala fr?n 1?1000 utifr?n demokratiniv? och politiskt ansvarsutkrävande. MaxRange samlar även värden för varje stat och m?nad fr?n 1789 till 2014. Detta utgör ca 240 stater och 2700 m?nader eller med andra ord ca 650 000 unika värden. Max R?nge och Mikael Sandberg inledde sitt samarbete ?r 2011 och kort därefter knöts Max till Högskolan i Halmstad. Datamaterialet anpassades till statistisk analys och forskning och ?r 2013 beviljades forskningsmedel för projektet MaxRange. Forskningen syftar till att studera den globala förändringen i politiska system.
För ytterligare information om forskningsprojektet MaxRange och detaljer kring hur datamängden är uppbyggd och analyserad, se www.hh.se/maxrange.

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.1000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top