Læring

Kreativt krafttak for flere gr?nne studenter

En fersk unders?kelse gjennomf?rt av Norstat viser at 60 prosent av oss mener at en gr?nn utdanning gir mange muligheter i fremtiden. Likevel er det kun 31 prosent som vil anbefale andre ? ta en utdanning innen landbruket.
Tallene som fremkommer av unders?kelsen er en selvmotsigelse. Hvis 60 prosent mener en gr?nn utdanning gir mange muligheter, hvorfor vil kun halvparten av dem anbefale andre en slik utdanning? Dersom vi ?nsker et levedyktig landbruk og norske matvarer i butikkhyllene, er vi avhengige av at flere utdanner seg innen gr?nne yrker. Lenge har landbruket blitt fremstilt som en tungrodd n?ring uten innovasjon og nyskaping ? dette inntrykket er det avgj?rende at vi f?r ristet av oss for ? hente inn flere kloke, unge hoder til norsk landbruk.
Derfor har Norges Bygdeungdomslag, McDonald?s og Nationen engasjert seg i Gr?nn utdanning ? og for tredje ?ret p? rad gjennomf?rer vi rekrutteringskampanjen som skal inspirere enda flere til ? velge landbruksrelaterte utdanninger.
Verden trenger mat, og det er stor oppslutning om norsk matproduksjon. Vi h?per at norske bygder skal kunne fortsette ? levere matvarer av h?y kvalitet, ogs? i fremtiden. Det er vi avhengige av. Men for at dette skal realiseres er vi n?dt til ? bringe gode krefter sammen. Det m? tas et krafttak for ? rekruttere flere til landbruket, og snu en trend som har v?rt nedadg?ende de siste ?rene. De siste to ?rene har riktignok nedgangen i antall s?kere snudd, men vi er enn? langt unna ? sikre fremtidens norske landbruk.
Gjennom aktiv bruk av Facebook og andre spennende aktiviteter skal vi skape blest og debatt rundt en n?ring som tradisjonelt sett blir sett p? som gammeldags. I ?r har vi tatt enda et kreativt og utradisjonelt grep. Vi har utviklet et eget nettbasert bondesjakk-spill, som vi h?per vil engasjere bredt blant de unge. Vi h?per ogs? at dette kan bidra til ? vise at gr?nne utdanninger er morsomt, utfordrende og krever en god dose kl?kt. M?let er at enda flere unge, ogs? ut over dem som normalt vil vurdere en gr?nn karriere, f?r ?ye p? hvilke muligheter en slik meningsfull utdanning kan gi dem.
I 2030 vil vi v?re 6 millioner mennesker i Norge. Disse vil v?re avhengige av en stabil tilgang p? trygg og n?ringsrik mat. N?r vi i dag vet at nesten 80 prosent av nordmenn foretrekker norske fremfor utenlandske matvarer, og at annenhver mener maten smaker bedre n?r den kommer fra Norge, er det avgj?rende at vi utnytter og forsterker ressursene vi har til matproduksjon.
Er du som oss opptatt av norsk kvalitetsr?varer, s? h?per vi at du ogs? vil bidra til ? ?ke s?kertallene til gr?nne utdanninger og stoltheten blant unge b?nder.
Inger Johanne Sveen, leder i Norges Bygdeungdomslag
Margaret Brusletto, personal- og kommunikasjonsdirekt?r i McDonald?s Norge
NBU er en organisasjon av og for ungdom, og har 5.300 medlemmer i 85 lokallag i 11 fylker. NBU har til form?l ? samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt ? ivareta og frem bygdene og ungdommen sine interesser.

Similar Posts