SE

KTH-forskare kommenterar Obamas insats

USA:s president Barack Obama presenterade nyligen en rad ?tgärder som rör landets klimatarbete, n?got som rörde upp starka känslor p? hemmaplan. ?tgärderna kommer att f? ett genomslag världen över, och här redogör n?gra av KTH:s miljöexperter för sina tankar om vilka effekterna blir samt varför du ska bry dig om Obamas klimat?tgärder.

Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling
“USA är ett av de länder i världen med högst utsläpp per capita och har fram till idag samtidigt varit en eftersläntrare när det gäller klimatpolitik. Den snabba tillväxten av skiffergas kanske reducerar koldioxidutsläppen sett ur ett kortare perspektiv, men det ökande användandet och överg?ngen till denna naturgas är l?ngt ifr?n ett tillräckligt agerande för att hantera den klimatförändring som äger rum.
Ändock ska Obamas förslag betraktas som viktigt och ett – om än litet – steg i rätt riktning.
Om vi börjar med att titta p? det internationella perspektivet s? visar Obama omvärlden med detta steg att USA:s regering är bekymrad. Därmed f?r förslagen en retorisk effekt: oavsett vilken effekt som uppn?s s? blir förslagen en kärnfr?ga i den politiska debatten.
Vidare s? visar Obama andra eftersläntrare och stora utsläppsnationer – exempelvis Kina – att USA nu gör n?got i fr?gan. Detta kan p?verka Kina d? landet tävlar med USA om det globala ledarskapet. Detta kan bli startskottet för ett globalt “climate walk” med successivt allt kraftfullare ?tgärder för att reducera utsläppen av växthusgaser.
Dessutom kan USA:s drag p?verka EU som förlorat en del av sitt ursprungliga förspr?ng i det globala klimatförändringsarbetet. Detta kan bli en vitamininjektion för den slumrande klimatdiskussionen i EU.
Till sist kan Obamainitativet skicka en signal till de internationella företag som länge negligerat behovet av att ta avst?nd fr?n v?rt stora kolberoende. Detta är en pedagogisk uppgift. B?de bolag och människor m?ste vara beredda p? förändring. Obamas förslag är l?ngt ifr?n tillräckligt, men det är ett viktigt steg taget av en betydande aktör, som förvisso är sent ut men änd? i en tid d? det fortfarande finns möjligheter.”
Göran Finnveden, professor i och vice rektor för h?llbar utveckling
“Det är viktigt att USA har ett politiskt styre som erkänner och först?r de sociala och ekonomiska aspekterna av de klimatförändringar som sker, och dessutom accepterar det vetenskapliga underlaget. Obamas utspel ligger i linje med tidigare ?tagandet för att reducera växthusgaser.
Samtidigt är det ocks? viktigt att utsläppen av andra ämnen, som olika typer av partiklar, kväve- och svaveldioxider minskar samtidigt som man minskar växthusgasutsläppen. Detta för att de negativa hälsoeffekterna av dessa utsläpp ska minska.
Ett skäl till att detta är viktigt är att USA:s förpliktelser sannolikt leder till att andra länder ocks? ökar sitt miljöarbete. Men dessa löften som andra länder ger m?ste ocks? följas upp med konkreta handlingar och initiativ för att försäkra att utsläppen faktiskt minskar.
Slutligen är det dock viktigt att notera att USA:s och andra länders löften s? här l?ngt inte räcker till att minska utsläppen s? mycket att tv?gradersm?let uppfylls.”
Semida Silveira, professor i energisystemplanering

“Den nyligen utannonserade klimatpolicyn i USA är ett välkommet initiativ som kan f? effekter över hela världen.
Under en längre tid har USA varit ovilligt att ta tuffare tag för att reducera utsläppen av växthusgaser. Detta har lett till mycket kritik fr?n resten av världen, inte minst fr?n EU.
Sedan förra ?ret har dock USA skissat p? en stor klimatstrategi. Omfattande fokus har lagts p? effektivt energianvändande, vilket är mycket intressant.
USA har p? sistone ocks? lagt mycket vikt vid utsläppsrätter för att reducera utsläpp fr?n kolkraftverk. Utsläppsrätter är emellertid inget nytt för den amerikanska industrin, systemet skapades redan p? 70-talet i och med “Clean Air Act” men d? för andra typer av utsläpp. Nu är det emellertid dags att sätta ett tak för utsläpp av koldioxid.
I USA har Obama f?tt ta emot mycket kritik, men faktum är att utsläppsrätter och utsläppstak är flexibla mekanismer när det kommer till resursallokering och att h?lla kostnaderna nere. Ett utsläppstak bidrar ocks? till att priset för utsläpp g?r upp vilket skapar incitament för ett mer effektivt energianvändande men ocks? ny teknik och innovationer.

Ett högre pris för utsläpp behövs för att utveckling ska g? mot förnybara energisystem. Inte bara i USA, utan ocks? resten av världen. Med utsläppstak blir det intressant att koppla ihop olika utsläppsmarknader, till exempel USA och EU, och sedan forma en global marknad. Detta kan sedan signifikant reducera de globala utsläppen, n?got vi m?ste skynda fram.”
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria
“Den enskilt största effekten Obamas tillkännagivande f?tt är den signal som USA samtidigt skickat till den övriga världen. Det USA nu gör fungerar som en uppmaning till andra att följa efter. Obamas tillkännagivande har redan skapat en v?g av reaktioner globalt, till större delen positiva s?dana. Särskilt i Asien, där till exempel Kina har signalerat att mer ambitiösa klimatstrategier är p? g?ng. Faktum är att USA:s utspel f?r de konsekvenser som m?nga forskare redan förutsp?tt, nämligen att andra länder kommer följa efter om USA tar ledningen i miljöfr?gan och att f? kommer att göra n?got om världens största spridare (USA) av utsläpp inte heller gör det.
Reaktionerna i EU, kanske inte helt otippat, har varit mindre överväldigande. EU är redan mer engagerat i utsläppsfr?gan än m?nga andra regioner, och det inkluderas även Sverige. Samtidigt har USA f?tt ett erkännande för sin satsning, och en viss spirande optimism kan skönjas.
Samtidigt ska det tilläggas att varken EU eller USA är i närheten av de insatser som krävs för att n? de klimatm?l som finns (inte ens tv?gradersm?let), och de ljudliga protester som hörts i USA:s privata sektor är oroande. Jag är frestad att citera Churchills ord “This is not the end, not even beginning of the end…”.
Kanske är detta samtidigt början p? den nödvändiga överg?ngen. Som historiker föredrar jag dock att vänta med min slutgiltiga dom, även om det amerikanska utspelet först?s gör att det känns litet mer hoppfullt.”
För mer information, kontakta:
Staffan Laestadius: 08 – 790 67 46 / [email protected]
Göran Finnveden: 08 – 790 73 18 / [email protected]
Semida Silveira: 08 – 790 74 69 / [email protected]
Sverker Sörlin: 070 – 545 25 26 / [email protected]

1400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kaf Station   #Linda Sandberg   #Sara Lidmans