SE

Kulturarvsakademin presenterar: Samlingar och samhälle – seminarium p? Bohusläns museum.

Den 17 september arrangerar Kulturarvsakademin ett seminarium p? Bohusläns museum under rubriken Samlingarna och samhället. Seminariet kommer att fokusera p? samlingarna och dess betydelse i samtiden. Historiskt sett har samlingarna använts för identitetsskapande ? fr?n det nationella till det lokala. De har ocks? varit betydelsefulla som grundmaterial för forskning i konst, arkeologi, etnologi med mera. Men vilken plats har museernas samlingar i dagens samhälle?
Det kan ställas m?nga fr?gor till museernas samlingar – men vilka är samlingarnas uppgifter idag i ett samhälle präglat av m?ngfald? Med dagens krav att museerna skall bidra till den regionala utvecklingen, vara arenor för ett offentligt samtal eller arbeta med kultur och hälsa. Hur kan museerna och dess samlingar fylla nya uppgifter i dagens och morgondagens samhälle?
En rad forskare och museiföreträdare kommer under dagen att p? olika sätt och fr?n olika perspektiv belysa det faktiska eller potentiella betydelsen av museisamlingen. Dagen är tänkt b?de som fortbildning om forskningsfronten och som en plattform för att diskutera och ställa nya fr?gor om museisamlingarnas betydelse.
Forskningsperspektiv och nya strategier
Medborgare, forskare och museimänniskor delar ett ansvar för natur- och kulturvärden. Museerna ska vara ett stöd för detta gemensamma ansvarstagande. De verkar genom att främja allas lika tillg?ng till information om kulturarvet och genom att ta tillvara, ha omsorg om och visa detta arv för v?r generation och för kommande generationer.
Samhällsförändringarna utmanar museernas roller. De m?ste bli mer innovativa och producera mer. De ska bidra till bildningen i det m?ngkulturella samhället, vara magneter för turism och motorer för tillväxt och fungera b?de som mötesplatser för människor med olika kulturarv i en snabbt skiftande omvärld, men ocks? som platser för konsumtion.
Och ? de ska bevara sin kärna som är att förvalta och utöka samlingar och arkiv och göra utställningar som grundas p? vetenskaplig kunskap. Men vilken är egentligen samlingarnas potential i v?r tid? Vad är det vi inte gör med samlingarna?
Det krävs strategi och uth?llighet för att lösa dessa uppgifter. Fr?gan behandlas just nu ing?ende i översynen av den nationella museipolitiken (Dir. 2014:8). Forskning kan vara en nyckel till ett bättre bevarande, men ocks? till en bättre först?else av samlingarnas värde, betydelse och kontext. Forskning kan ocks? vara fortbildningsarbete inom kulturarvsinstitutionerna i dialog med universitet och högskola.
Det är en av Kulturarvsakademins uppgifter att vara en plattform där gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt kan skapas, till fördel b?de för universitetsforskningen och utvecklingsarbetet inom museerna.
Vi hoppas att vi under denna dag kan s? frön till ett s?dant samarbete.
Program
09.30 Kaffe och välkommen
10.00 Inledning ? Hans Kindgren, Chef för Bohusläns museum/Västarvet
10.05?11.00: Samlingarna och samtiden ? Professor Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet: Naturvetenskapliga perspektiv p? samlingar och artefakter ? Jette Sandahl, chef för Köpenhamns museum:
11.05-12.00: Att lyfta fram dolda och marginaliserade kulturarv – samlingar, arkiv och migrationsprocesser samt Visualisering av museiartefakter ? Dr Astrid von Rosen, Göteborgs professor Mats Malm, professor Christer Ahlberger och dr Jonathan Westin presenterar ny forskning om samlingar och arkiv inom Göteborgs universitet.
12.00-13.00 Lunch
13.00 ? 14.00: Samlingar p? nätet. N?gra exempel och n?gra problem ? Fredrik Svanberg, Forskningschef vid Statens historiska museer & Lotta Fernst?l 1:e antikvarie och projektledare Statens historiska museer:
14.05-15.00: Öppna museisamlingar, öppna arkiv ? Jonna Ulin, chef för Mölndals Stadsmuseum:
15.00-15.15 Kafferast
15.15-16.00: Museer i en föränderlig tid ? Qaisar Mahmood, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet:
Välkommen till Bohusläns museum 17 september mellan kl. 09.30 ? 16.00.
Anmälan:
Anmälan senast 1 september till Anneli Isaksson, telefon: 0522-65 65 11
E-post: [email protected]
För fr?gor och mer information:
Hans Kindgren, chef Bohusläns museum/Västarvet
E-post: [email protected]
Tfn: 0522-65 65 10
Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Västarvet, Institutionen för Critical Heritage Studies vid Göteborgs universitet, Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet och Världskulturmuseet.

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se72500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HSB   #Joachim Sj   #Kontakt Camilla Hj   #Kundcenter Mitthem