SE

Kulturr?det ger bidrag till viktiga läsfrämjande insatser

Höga halter av luftföroreningar leder till att mängden av uthämtad astmamedicin och antalet som söker akutv?rd för hjärt-lungsjukdomar och stroke ökar. Även exponering för partiklar fr?n vulkanaska ökar antal akutbesök. Det visar en avhandling fr?n Ume? universitet.
? Luftföroreningar i storstäder, fr?n till exempel trafik, är ett folkhälsoproblem eftersom m?nga människor exponeras. Nu kan vi visa att även mer naturliga föroreningskällor som damm, sandstormar och aska fr?n vulkanutbrott kan hota människors hälsa, säger Hanne Krage Carlsen, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, som nu disputerar p? en avhandling i ämnet.
P? Island p? finns m?nga naturliga föroreningskällor, och även ett betydande bidrag fr?n trafik, vilket gör Island lämpligt för studier av hälsop?verkan orsakade av luftföroreningar. Trots detta saknas tidigare studier om hälsoeffekter av luftföroreningar p? Island. För att r?da bot p? detta har Hanne Krage Carlsen studerat registerdata om uthämtade av receptbelagda astmaläkemedel p? isländska apotek och förekomsten av akutbesök för hjärt- och lungsjukdom och stroke, samt hälsoeffekter av direkt exponering av aska fr?n vulkanutbrott.
I ett av sina delarbeten har hon visat att antalet personer som hämtar ut astmaläkemedel ökar tre till fem dagar efter att halter av svavelväte och sm? partiklar i luften, som är mindre än 10 mikrometer i diameter, ökar. Samma effekt s?gs när det gäller ozon, även när det gäller antalet akutbesök, men i detta fall s?gs effekten redan efter en till tv? dagar. Hos äldre var effekten av dessa föroreningar kraftigare, och i denna grupp s?gs även hälsoeffekter av ökade halter kvävedioxid.
I ett annat delarbete studerade Hanne Krage Carlsen hälsoeffekter i samband med vulkanutbrott. Före utbrottet fick individer som bodde inom 40 km fr?n vulkanen Eyjafjallajökull, p? södra Island, genomg? en hälsoundersökning. Spirometri användes för att undersöka p?verkan p? lungfunktion, och de fick även besvara fr?gor om symtom.
Studien visar att vulkanutbrottet inte p?verkade lungfunktionen hos denna grupp, i förh?llande till en referenspopulation fr?n huvudstadsomr?det. Ett flertal personer uppvisade dock symtom fr?n ögon, näsa och hals, som kl?da, torrhet och hosta, n?gra var stressade och m?dde psykiskt d?ligt. Individer med underliggande sjukdomar rapporterade fler symtom i samband med utbrottet än de som var friska.
Sex m?nader efter vulkanutbrottet genomfördes en enkätundersökning som visade att symtom fr?n andningsorgan och ögon var dubbelt s? vanliga hos islänningar som bodde p? den södra delen av ön och var utsatta för vulkanutbrottet, jämfört med en referenspopulation fr?n Norrisland. Psykisk ohälsa var ännu vanligare hos de som var mest exponerade för föroreningar fr?n vulkanen. Samtidigt var andelen med symtom 3-6 g?nger högre hos Sydislänningarna som bodde närmast vulkanen än hos dem som bodde längre fr?n vulkanen vid utbrottet.
? Resultaten bekräftar att höga halter av luftföroreningar, oavsett om de kommer fr?n utsläpp orsakade av människor eller fr?n naturen i form av damm, luftpartiklar vid sandstormar och aska fr?n vulkanutbrott kan hota människors hälsa. Den geografiska närheten till en vulkan eller annan källa till luftföroreningar har stor betydelse för förekomsten av symtom, säger Hanne Krage Carlsen.
Hanne Krage Carlsen kommer fr?n Danmark. Hon är folkhälsovetare, samt doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. De studier som ing?r i avhandlingen har hon gjort tillsammans med forskare vid Islands universitet där avhandlingen ocks? kommer att ges ut. Hanne Krage Carlsen kan n?s p?:
Telefon: +766-238-918
E-post: [email protected]
Porträttfoto för nedladdning
Foto: Hanne Krage Carlsen
Fredagen den 13 juni försvarar Hanne Krage Carlsen, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Hälsoeffekter av luftföroreningar p? Island. (Engelsk titel: Health effects of air pollution in Iceland).
Opponent: Gunilla Wieslander, docent, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Anna Oudin.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Samverkanshuset, Triple Helix, Ume? universitet.
Avhandlingen är publicerad digitalt

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AIL   #Erika Oskarsson   #F-3 Individ   #Kontakt Vid