Training

Mer samarbeid i h?yere utdanning

Kunnskapsdepartementet har n? fordelt de resterende 27,9 av totalt 50 millioner kroner til ulike samarbeidsprosesser for ? ?ke kvaliteten innen h?yere utdanning. ?Det er mange spennende og viktige samarbeidsprosjekter p? gang, og jeg er glad for ? kunne st?tte opp under disse med ekstra midler, sier statsr?d for forskning og h?yere utdanning Tora Aasland. ? Spesielt er jeg glad for at ogs? universitetene n? viser st?rre engasjement i samarbeidet og har kommet p? banen med flere prosjekter.
Som i 2010 har regjeringen ?remerket til sammen 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011 til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) i universitets- og h?yskolesektoren. Form?let er ? bidra til sterkere fagmilj?er og mer profilerte institusjoner. De f?rste midlene i ?r, 22,1 millioner, ble fordelt i februar.
Arbeidet med SAK kan skje gjennom endringer i institusjonsstrukturen, som sammensl?ingen mellom H?gskolen i Akershus og H?gskolen i Oslo, eller som ulike former for forpliktende faglig samarbeid mellom to eller flere institusjoner. St?rstedelen av midlene g?r denne gangen til den sistnevnte typen prosjekter. Ogs? administrativt samarbeid til st?tte for den faglige virksomheten kan gis midler. Det legges vekt p? at tiltakene skal f?re til reell arbeidsdeling, og det stilles klare krav til resultater.
F?lgende fordeling av 27,9 millioner kroner er gjort:
4 millioner kroner til SAK i ingeni?rutdanningen
2 millioner kroner til Universitetet for milj?- og biovitenskap og Norges veterin?rh?gskole for arbeid med ? skape en ny robust institusjon
2 millioner kroner til H?gskolen i Finnmark, H?gskolen i Harstad og Universitetet i Troms? for ? styrke det faglige samarbeidet mellom institusjonene
3 millioner kroner til H?gskolen i Gj?vik, H?gskolen i Hedmark og H?gskolen i Lillehammer til Prosjekt Innlandsuniversitetet. H?yskolene har som m?l ? fusjonere i 2013 og at Innlandsuniversitetet skal v?re en realitet innen 1. januar 2015
1 million kroner til Universitetet i Stavanger og H?gskolen Stord/Haugesund. Universitetet i Stavanger og H?gskolen Stord/Haugesund er i samtaler om n?rmere samarbeid. Midlene skal st?tte opp under og bidra til utvikling av samarbeidet.
1 million kroner til UNIS ? Universitetssenteret p? Svalbard
UNIS bidrar til samarbeid og arbeidsdeling ved ? gi studietilbud p? omr?der der Svalbard har spesielle naturgitte forutsetninger. Midlene skal g? til ? oppdatere rammer og samarbeidsavtaler med universitetene.
1 million kroner UH-nett Vest
UH-nett Vest er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, H?gskolen i Bergen, H?gskolen Stord/Haugesund, H?gskulen i Sogn og Fjordane og H?gskolen i Volda. Midlene tildeles for ? st?tte opp under videre SAK-arbeid mellom institusjonene.
1 million kroner til Midt-Norsk Nettverk
Midt-Norsk Nettverk er et samarbeid mellom de h?yere utdanningsinstitusjonene i Tr?ndelag og p? M?re, der ogs? den private h?yskolen Dronning Mauds Minne er med. Institusjonene har lenge samarbeidet om l?rerutdanning, og har n? styrket samarbeid om sosial- og helsefagutdanning.
1 million kroner til fire private h?yskoler ? NLA H?gskolen, Medieh?gskolen Gimlekollen, H?gskolen i Staffeldtsgate og Fjellhaug internasjonale h?gskole ? som vurderer ? fusjonere.
3 millioner kroner til tre h?yskoler i Oslo ? Norges musikkh?gskole, Kunsth?gskolen i Oslo og Arkitektur- og designh?gskolen i Oslo.
Midlene skal g? til utvikling av administrativt samarbeid som gj?r institusjonene mer robuste og st?tter opp under den faglige virksomheten.
2 millioner. kroner til Universitetet i Oslo, Universitetet for milj?- og biovitenskap og Norges veterin?rh?gskole til samarbeid om livsvitenskap.
1 million kroner til M?re-Alliansen for videre arbeid med samfunnskontrakt
4 millioner kroner til samarbeid om utdanning innenfor fornybar energi
Midlene g?r til ? st?tte et prosjekt der fem universiteter, SINTEF og IFE vil etablere et tverrfaglig nasjonalt utdanningstilbud for fornybar energi.
1 million kroner til nasjonal samordning av ph.d-kurs i samfunnsvitenskap
Dette er et samarbeidsprosjekt i regi av Det nasjonale fakultetsm?tet for samfunns­vitenskapelige fag.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy