Training

MFO st?tter hovedgrep i stortingsmelding om ungdomstrinnet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsens stortingsmelding om ungdomstrinnet i grunnskolen, som ble presentert i forrige uke, blir i hovedsak godt mottatt av Musikernes fellesorganisasjon (MFO). ? Hovedgrepet i meldingen, at m?let m? v?re mer variasjon innenfor fellesskolen ? og ikke en permanent niv?differensiering, er vi enige i. Men det f?lger ikke nok penger med de foresl?tte tiltakene, sier nestleder Hans Ole Rian.
Et sentralt punkt i denne stortingsmeldingen er at det fra h?sten 2012 skal innf?res valgfag p? ungdomstrinnet. I tillegg skal undervisningen bli mer variert og praktisk, blant annet gjennom bedre arbeidsm?ter i viktige fag som matematikk og lesing. – Stortingemeldingen beskriver situasjonen i ungdomsskolen godt, mange av de utfordringene som nevnes i meldingen er momenter vi i Musikernes fellesorganisasjon har pekt p? gjennom flere ?r, blant annet problemene og sammenhengene knyttet til manglende motivasjon og svakt l?ringsutbytte, sier Rian. – Derfor har vi gjennom flere ?r pekt p? de fordelene og mulighetene som ligger i de estetiske fagene og i praktisk-estetiske arbeidsm?ter. Det er gledelig ? se at Kunnskapsdepartementet n? tar i bruk noen av v?re anbefalinger p? dette omr?det.
Kunnskapsministeren uttalte p? pressekonferanse at det n? skal bli enklere ? ta fag fra Musikk, dans og drama-linjene p? videreg?ende niv? mens man g?r p? ungdomstrinnet. Ministeren lovte ogs? at kulturskolen skulle f? en st?rre og viktigere plass i den nye ungdomsskolen. MFO st?tter disse grepene. – Dette vil gj?re det enklere for elever som ?nsker en faglig fordypning i de estetiske fagene. Det vil ogs? kunne gj?re hverdagen enklere for l?rere i kulturskolen, for elevene i kulturskolen og for samarbeidet mellom kulturskolen og skoleverket for ?vrig. Slike grep var ogs? viktige anbefalinger i Kulturskoleutvalgets rapport, som ble levert kunnskapsministeren i september 2010, sier Hans Ole Rian.
– MFO har lenge hevdet at praktisk-estetiske l?remetoder vil gj?re undervisningen mer motiverende, at den vil gi utvidede muligheter for variasjon og innfallsvinkler, og derigjennom gi ?kt mestring. Dette ble ogs? grundig belyst i forskningsrapporten ?The Wow factor? som kom i 2006, p?peker Rian. – Vi har lenge hatt et godt samarbeid med h?gskoler og universiteter p? dette omr?det, og vil selvf?lgelig arbeide tett sammen med l?rerutdanningsinstitusjonene ogs? i framtida.
Nestleder Hans Ole Rian i MFO st?tter hovedgrepet i stortingsmeldingen ? nemlig at m?let m? v?re mer variasjon innenfor fellesskolen ? og ikke en permanent niv?differensiering. Men han er skuffet over at det ikke f?lger nok penger med de foresl?tte tiltakene. – Det kan ligge en fare i ? innf?re nye ? og dyre ? tiltak uten samtidig ? sikre en tilstrekkelig finansiering. Meldingen framhever blant annet behov for spesialrom, utstyr, midler til ekskursjoner og bruk av alternative l?ringsarenaer for ? kunne gj?re oppl?ringen mer praktisk i alle fag. Det overlates imidlertid til kommunene og skolene ? finne l?sninger og ressurser til dette. Skal de nye valgfagene – og da spesielt valgfagene innenfor de estetiske disiplinene – f? et faglig h?yt niv?, m? det investeres i h?yere l?rertetthet, tilrettelagte undervisningsrom og funksjonelt og tilrettelagt utstyr. F?lger det ikke tilstrekkelige midler til denne satsingen, er jeg redd for at det igjen er l?rerne som sitter igjen med st?rre ansvar og d?rligere rammevilk?r, p?peker Hans Ole Rian. Han er ogs? skuffet over at Regjeringen ikke tydelig signaliserer at den ?nsker en satsing p? kvalitet og fagkompetanse, blant annet gjennom ? kreve at alle l?rere som underviser p? ungdomstrinnet skal ha minimum 60 relevante studiepoeng i sine undervisningsfag.
Lenker
http://www.musikerorg.no/text.cfm?id=2641&path=253

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy