Training

Mindre br?k og uro i klasserommet

Elevene rapporterer om noe mindre br?k og uro i timene, men andelen elever som svarer at de opplever mobbing og diskriminering g?r ikke ned. Det viser den f?rste analysen av resultatene fra Elevunders?kelsen 2011.
Fortsatt mye uro i klasserommet, men det blir bedre
Elevenes svar tyder p? at l?rerne bruker mindre tid enn tidligere til ? f? ro i klassen. Likevel svarer fortsatt hver tredje elev at l?rerne ofte eller alltid m? bruke mye tid p? ? f? ro i klassen. I 2007 var det s? mange som 40 prosent som svarte det samme.

– Selv om mange elever fremdeles rapporterer om altfor mye br?k og uro i klasserommet, er jeg glad for den positive utviklingen. Dette viser at det er mulig ? gj?re noe med problemet, og vi tror mye av l?sningen ligger i god klasseledelse, sier direkt?r i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim.
Tallene kan tyde p? at det er guttene som gruppe som forstyrrer, mens jentene som gruppe blir forstyrret. Analysen viser ogs? at det er mindre uro i videreg?ende skole enn i grunnskolen.
Andelen elever som mobbes og mobber er uendret
Fremdeles svarer 8,5 prosent av elevene at de blir mobbet flere ganger i m?neden. Denne andelen har v?rt uendret i perioden 2007-2011.
– Jeg er ikke forn?yd med at mobbetallene ikke g?r ned. Jeg vil oppfordre skoler og kommuner til ? prioritere arbeidet mot mobbing. Skolene m? arbeide helhetlig og systematisk med l?ringsmilj?et, s?rge for gode rutiner for ? avdekke mobbing og l?se de sakene som oppst?r raskt. B?de forskning og mange erfaringer viser at dette bidrar til ? redusere mobbing, sier Skarheim.
Hver fjerde elev som oppgir at de mobbes to til tre ganger i m?neden eller oftere, svarer ogs? at de er med p? ? mobbe andre. Denne sammenhengen er tydelig, og samsvarer med funn i internasjonale studier.
Analysen viser at det er klart flere gutter enn jenter som svarer at de blir mobbet. Det er ogs? flere gutter enn jenter som opplyser at de selv mobber.
Andelen elever som opplever diskriminering er uendret over tid
Analysen viser at andelen elever som svarer at de blir urettferdig behandlet eller diskriminert p? bakgrunn av kj?nn, funksjonshemming, nasjonalitet, seksuell orientering, religion eller livssyn ogs? er uendret.
Halvparten av alle elever som opplever mobbing opplever ogs? at de blir behandlet urettferdig eller diskriminert p? ett eller flere omr?der.
Fakta om Elevunders?kelsen
Elevunders?kelsen gjennomf?res hvert ?r og skolene er p?lagt ? gjennomf?re unders?kelsen p? 7. trinn, 10. trinn og p? Vg1 i v?rsemesteret. V?ren 2011 deltok flere enn 370 000 elever. Det er ny rekord i antall besvarelser.
Unders?kelsen skal gi elevene mulighet til ? si sin mening om l?ring og trivsel p? skolen. Samtidig f?r skolene viktig informasjon som kan bidra til ? skape et bedre l?ringsmilj? for elevene.

Her finner du analysen av mobbing, uro og diskriminering i Elevunders?kelsen:
http://www.udir.no/Rapporter/Elevundersokelsen-2011–analyse-av-mobbing-uro-og-diskriminering/
P? denne siden har vi ogs? publisert nasjonale tall og fylkestall for alle de obligatoriske sp?rsm?lene i Elevunders?kelsen. P? fylkesniv? har vi kun publisert tall p? grunnskoleniv?.
Kontakt:
Marianne Nordengen
Kommunikasjonsr?dgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf. 907 65 748, [email protected]

Similar Posts