Motiverte og engasjerte studenter ved nye l?rerutdanninger

Et halvt ?r etter oppstart viser den f?rste statusrapporten at de nye grunnskolel?rerutdanningene har motiverte og engasjerte studenter som er forn?yd med utdanningene.
? Jeg er sv?rt glad for at studentene har et s? positivt f?rsteinntrykk av de nye l?rerutdanningene, sier h?yere utdannings- og forskningsminister Tora Aasland. Hun har merket seg at svarene i en sp?rreunders?kelse blant l?rerstudentene tyder p? motiverte og engasjerte studenter som har gjort bevisste utdanningsvalg.
H?sten 2010 startet de nye grunnskolel?rerutdanningene opp. De erstattet den gamle allmennl?rerutdanningen. I de nye utdanningene velger studentene mellom to l?p som kvalifiserer dem til ? undervise p? henholdsvis 1.-7. eller 5.-10. trinn i grunnskolen.
I januar 2010 satte Kunnskapsdepartementet ned en f?lgegruppe, som i en fem?rsperiode skal legge fram ?rlige rapporter om status for innf?ringen av de to nye utdanningene. Den f?rste rapporten fra gruppen er n? klar.
? F?lgegruppens rapport trekker fram at det ? ha to klart adskilte l?p er en utfordring for flere av de minste institusjonene. Dette viser at institusjonene i den enkelte region m? ha et tett samarbeid om ? tilby de fagene som regionen trenger, sier statsr?d Tora Aasland.
Kunnskapsdepartementet vil bruke rapporten fra f?lgegruppen som grunnlag for dialogm?ter med l?rerutdanningsinstitusjonene.
Rapport fra f?lgegruppen: “Fr? allmennl?rar til grunnskulel?rar” (pdf)
Pressemelding fra f?lgegruppen (pdf)

Authors

Related posts

Top