Training

Motiverte og engasjerte studenter ved nye l?rerutdanninger

Et halvt ?r etter oppstart viser den f?rste statusrapporten at de nye grunnskolel?rerutdanningene har motiverte og engasjerte studenter som er forn?yd med utdanningene.
? Jeg er sv?rt glad for at studentene har et s? positivt f?rsteinntrykk av de nye l?rerutdanningene, sier h?yere utdannings- og forskningsminister Tora Aasland. Hun har merket seg at svarene i en sp?rreunders?kelse blant l?rerstudentene tyder p? motiverte og engasjerte studenter som har gjort bevisste utdanningsvalg.
H?sten 2010 startet de nye grunnskolel?rerutdanningene opp. De erstattet den gamle allmennl?rerutdanningen. I de nye utdanningene velger studentene mellom to l?p som kvalifiserer dem til ? undervise p? henholdsvis 1.-7. eller 5.-10. trinn i grunnskolen.
I januar 2010 satte Kunnskapsdepartementet ned en f?lgegruppe, som i en fem?rsperiode skal legge fram ?rlige rapporter om status for innf?ringen av de to nye utdanningene. Den f?rste rapporten fra gruppen er n? klar.
? F?lgegruppens rapport trekker fram at det ? ha to klart adskilte l?p er en utfordring for flere av de minste institusjonene. Dette viser at institusjonene i den enkelte region m? ha et tett samarbeid om ? tilby de fagene som regionen trenger, sier statsr?d Tora Aasland.
Kunnskapsdepartementet vil bruke rapporten fra f?lgegruppen som grunnlag for dialogm?ter med l?rerutdanningsinstitusjonene.
Rapport fra f?lgegruppen: “Fr? allmennl?rar til grunnskulel?rar” (pdf)
Pressemelding fra f?lgegruppen (pdf)

Similar Posts