Skole

Mottok 500.000 kroner fra Kronprinsparets Fond

I g?r arrangerte Arbeidsinstituttet i Buskerud (AiB) en dag med aksjonsforskningsarbeid rundt styrkebasert l?ring; en metode som fokuserer p? positiv psykologi. Med fylkesmann Helen Bj?rn?y, fylkesordf?rer Morten Eriksrud og fylkesutdanningssjefen til stede, fikk instituttet ogs? overlevert en sjekk p? en halv million kroner fra Kronprinsparets Fond.
– Vi ?nsker ? bidra aktivt til at alle ungdommene i Buskerud rekrutteres og beholdes i videreg?ende oppl?ring, og at alle gjennomf?rer oppl?ringen med best mulig resultat. At Kronprinsparets Fond bidrar til dette arbeidet med b?de ?konomisk st?tte og konkret arbeid, setter vi selvsagt stor pris p?. For oss betyr samarbeidet ogs? stor anerkjennelse av m?te vi arbeider p?, og denne anerkjennelsen ?ker engasjementet hos alle, sier leder av Arbeidsinstituttet i Buskerud, Ingebj?rg M?land.

Flere skal fullf?re videreg?ende oppl?ring

30 prosent av elevene i videreg?ende skole faller fra, viser SSBs statistikk som fanger opp alle kullene til og med de som begynte p? videreg?ende h?sten 2007. Etter fem ?r har bare 55 prosent av yrkesfagelevene fullf?rt en tre?rig utdanning. AiB ?nsker ? ?ke den generelle kvaliteten i l?ringsarbeidet. Metoden er den styrkebaserte aksjonsforskningsmodellen fra David Cooperrider, som bygger p? positiv psykologi og sosial konstruksjonisme.
– Vi tror det er mulig ? benytte alle l?ringsarenaene; skolen, AiB, fagoppl?ringen og n?ringslivet, enda mer fleksibelt. Med st?rre grad av kontinuitet og tett koordinert oppf?lging vil det v?re mulig ? beholde ungdommer i formaliserte oppl?ringsl?p. Et tettere samarbeid og ?kt bevissthet om hvordan vi utl?ser l?ringsglede og mestring, vil kunne ?ke den indre motivasjonen for l?ring og bedre resultatene for alle i videreg?ende oppl?ring. Dette vil igjen kunne f?re til at flere gjennomf?rer videreg?ende oppl?ring, forteller M?land.

Bidrar med mer enn penger

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet blant annet jobbet med AiB. Fondet bidrar med ?konomisk st?tte, strategisk r?dgivning og arbeid gjennom solide pro bono-partnere, og i tillegg blir de sosiale entrepren?rene del av et kompetansenettverksom hvor man deler utfordringer, metodikk og erfaringer.
– Vi synes AIB har gjort et stort stykke arbeid for ? bidra helt konkret til at f?rre ungdommer faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser – og at dr?mmer g?r i oppfyllelse. Vi er stolte av ? kunne st?tte AiB i videreutvikling av instituttet og i arbeidet for og med ungdom, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.

Det Norske Veritas sier ?AiB virker?

Kronprinsparets Fond og Det Norske Veritas har innledet et samarbeid for ? m?le samfunnsnytte. M?let er ? utvikle en modell for rapportering og oppf?lging av samfunnsnytteparametere. Et viktig element er ? m?le og ta h?yde for den faktiske opplevde effekten som prosjektene har p? enkeltindividene i prosjektene, noe som sjelden inkluderes i denne type m?linger.
Resultatet av totalanalysen er ferdige i 2014, men forel?pige resultater for AiB viser sv?rt gode resultater n?r det gjelder selvopplevd effekt blant ungdommene:
86 % sier ?prosjektet er et fint sted ? v?re?.
82 % sier de er helt eller delvis enige i p?standen ?Jeg f?ler jeg klarer ? sette m?l for meg selv?
79% sier de er helt eller delvis enige i p?standen ?Jeg jobber hardt for ? n? m?lene mine?
75% sier de er helt eller delvis enige i p?standen ?Det g?r bedre for meg n? enn f?r jeg begynte i
prosjektet?.
75% sier de er helt eller delvis enige i p?standen ?Jeg f?ler meg som en del av samfunnet n?r jeg er i prosjektet?.
71% sier de er helt eller delvis enige i p?standen ?For tiden opplever jeg at jeg n?r m?lene jeg har satt for meg selv vedr?rende skole og jobb?
71 % sier de er helt eller delvis enige i p?standen ?Jeg er optimistisk om hva som vil skje meg i jobb eller skole i fremtiden?.
Etterunders?kelsene til AIB, som ogs? ble bekreftet av Arbeidsforskningsinstituttets unders?kelse i 2010, forteller at 9 av 10 ungdommer er i positiv aktivitet ?ret etter de har v?rt i AIB. Ca 80% av ungdommene er vi videreg?ende oppl?ring eller arbeidet og av disse er ca 70% i videreg?ende oppl?ring. Dette er oppsiktsvekkende gode resultater.

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Det Norske Veritas   #Kjartan Eide   #Kronprinsparets Fond Trivselsleder   #Solfrid Flateby