SE

Myndighet stoppar statsbidrag för säkerhetsutbildning i Lund

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att stoppa utbetalningen av statsbidraget för utbildningen Projektledare för tekniska säkerhetssystem, med Work for you i Sverige AB som ansvarig utbildningsanordnare. Bidraget kommer att h?llas inne tills de allvarliga bristerna rättats till.
Säkerhetsutbildningen har redan tidigare f?tt allvarlig kritik vid tre tillfällen.
? Vi har länge försökt föra en dialog med utbildningsanordnaren om de brister som finns. En del rättelser har gjorts, men det är l?ngt ifr?n tillräckligt, säger utredare Axel Adelswärd, vid Myndigheten för yrkeshögskolan.
Det som lett fram till beslut om att stoppa det statliga bidraget är att Work for you inte kan redogöra för vem som studerar, handlingsplaner saknas för hur de studerande som saknar betyg ska kunna komplettera kurser och att den viktiga praktiken (Lärande i arbete) inte genomförts som den ska.
? För närvarande riskerar flera studerande att inte f? ut n?got examensbevis eftersom utbildningsanordnaren inte har tillräcklig kontroll, säger Axel Adelswärd.
Hur länge myndigheten kommer att h?lla inne statsbidraget är beroende av utbildningsanordnarens vilja att rätta till bristerna. Work for you ska senast den 12 januari 2015 redogöra för vilka förändringar som ska göras för att nya bidrag ska utg?.
För mer information kontakta pressansvarig Kristina Granqvist, 070 953 33 73, [email protected]
Bakgrund
Vid en rutinmässig tillsyn av utbildningen till Projektledare för tekniska säkerhetssystem framkom att yrkeshögskoleutbildningen innehöll allvarliga brister. Myndigheten beslutade därför att i maj genomföra en tillsyn p? plats för att säkerställa att utbildningsanordnaren hade förutsättningar att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Kritiken d? har bland annat handlat om att antagningen inte gjorts p? ett rättssäkert sätt, att obligatoriska kurser inte har genomförts och att de studerande har praktiserat p? sina egna företag, utan handledning. Utredningen har följts upp vid flera tillfällen innan beslutet om att stoppa statsbidrag nu fattats.

Myndighetens tillsynsuppdrag
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskoleutbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen om yrkeshögskolan, förordningen om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan. Villkoren för utbildningsanordnarens rekvisition av statsbidrag framg?r av myndighetens beslut om yrkeshögskoleutbildning.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. V?rt huvuduppdrag är att ansvara för fr?gor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.
Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, utg?r fr?n arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Under ett ?r studerar ungefär 40 000 p? olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns b?de privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information hittar du p? www.yrkeshogskolan.se
Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ing? i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.
Utöver detta ansvarar myndigheten för fr?gor som rör för tv? utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan – kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn p? de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom v?rt ansvarsomr?de, och hanterar synpunkter och klagom?l p? utbildningar.
Vi är ocks? ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Karin Holmberg Lundin   #Pressinbjudan Astrid Lindgren-festival   #Rektor Jens Axdorph