Training

Norsk Ledelsesbarometer 2011: Likere lederl?nn mellom ulike kj?nn

L?nnsslippen til menn og kvinner i lederstillinger blir stadig likere i flere bransjer. I snitt tjener en kvinnelig leder 87,1 prosent av en mannlig leder. – De siste ?rene har det v?rt stort fokus p? likel?nn. ?rets unders?kelse viser at det nytter, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i ledelsesorganisasjonen Lederne.
Lederne har i unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011 sett p? l?nnsforskjeller mellom kvinner og menn i lederstillinger. Resultatene fra unders?kelsen viser at kvinnelige ledere har steget i l?nn innenfor alle bransjer. Barnehage, handel, luftfart og service er sektorene der tiln?rmingen mellom kvinner og menns l?nninger er sterkest.
– I disse sektorene har det v?rt en tiln?rming i st?rrelsesorden 4-7 prosent. Kvinnelige barnehageledere kommer best ut og tjente i fjor 97,4 prosent av sine mannlige kolleger. I 2009 l? de p? 91,5 prosent, sier Jan Olav Brekke.
Forbundslederen er forn?yd med den ?kende ?konomiske utjevningen.
– Likel?nnsproblematikken har jo v?rt et tema i ?rtier, men det sterke fokuset i de siste ?rene ser n? heldigvis ut til ? gi klare resultater. Det viktige blir ? opprettholde det samme trykket i l?nnsforhandlinger i ?rene fremover. M?let er tiln?rmet likel?nn mellom menn og kvinner i alle bedrifter, sier han.
Dyktigere forhandlere?
Brekke tror at flere kvinnelige sjefer har blitt flinkere til ? forhandle egen l?nn og kreve likebehandling i ansettelsesprosesser og l?nnsforhandlinger. Likevel mener han det kan ta lang tid ? oppn? 100 prosent likestilling mellom kj?nnene i enkelte bransjer.
– Vi er godt p? vei, men ser at det i enkelte bransjer fortsatt er et stort l?nnsgap. Handels- og servicebedrifter har hatt et solid l?ft i 2010, men de kvinnelige lederne tjener fortsatt 15 prosent mindre enn mannlige ledere her. ?rsaken kan v?re at disse bransjene tradisjonelt har hatt f? kvinner i lederstillinger, noe som gj?r at det tar lang tid ? redusere l?nngapet. I tillegg vet vi at majoriteten av de administrative lederstillingene i denne bransjen besittes av menn, sier han.
Store utfordringer
R?dgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter, som st?r bak produksjonen av Norsk Ledelsesbarometer, tror reell likel?nn definert som lik l?nn for likt arbeid er fullt mulig, og at dette sikkert er situasjonen i mange bransjer og bedrifter. Han mener derimot at likel?nn definert som lik l?nn for arbeid av samme verdi, alts? p? tvers av bransjer, er mye vanskeligere.
– Det er blant annet et stort flertall kvinner som jobber deltid, noe som kan hemme mulighetene for karriereutvikling. Men dette er ogs? et holdningssp?rsm?l i bedriften, understreker Stugu.
(Pressenytt)

Bildetekst:
MINDRE L?NNSGAP: I stadig flere bransjer tjener kvinnelige ledere nesten like mye som sine mannlige kolleger. ? Det viktige blir ? opprettholde det samme trykket i l?nnsforhandlinger i ?rene fremover, sier forbundsleder Jan Olav Brekke. Foto: Henrik Arneberg
Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
Norsk Ledelsesbarometer er en unders?kelse som sendes ut til alle Ledernes medlemmer via e-post.
I 2011-unders?kelsen deltok 2515 av Ledernes medlemmer.
Unders?kelsen er utf?rt av De Facto kunnskapssenter for Lederne.
Mer informasjon: www.lederne.no/ledelsesbarometer og www.lederne.no/getfile.php/Filer/Norsk%20Ledelsebarometer%202011%20l%C3%B8nn.pdf
Utvikling i enkelte bransjer:
I barnehagesektoren gikk kvinners l?nn m?lt som andel av menns l?nn opp fra 91,5 prosent til 97,4 prosent fra 2009 til 2010.
Tilsvarende endring s? vi i handel, men en vekst i l?nnsandel fra 79,5 prosent i 2009 til 85,8 prosent i 2010.
Flere andre bransjer hadde ogs? en s?rdeles positiv utvikling:
Luftfart ? fra 78,7 til 87,6 prosent.
Olje og gass, fra 78,9 til 87,2 prosent.
Servicebedrifter, fra 81,5 til 85,4 prosent.
MERK: Olje og gass er en mannsdominert sektor, med sv?rt h?y l?nn. Selv med full likel?nn innenfor sektoren ville den bidratt til et relativt stort l?nnsgap. Menn i olje og gass trekker gjennomsnittet for menn mye mer opp enn kvinnene trekker opp snitt for kvinner. Det gir derfor et mer representativt bilde ? trekke ut denne sektoren. Olje og gass er utelatt i denne nyhetsmeldingen.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy