SE

NTF:s “Trafikskadeindex 2014” – Antalet skadade fotgängare och cyklister ökar kraftigt i tätorterna!

Under 2013 noterades l?ga 260 döda i trafiken. Samtidigt ökade antalet skadade cyklister i faktiska tal fr?n 9 072 till 12 083. 2014 har börjat nattsvart för g?ende och cyklister och nu syns den bekymrande utvecklingen även bland skadade och dödade. Antalet omkomna har ökat med närmare 70 procent jämfört med 2013. Under förra ?rets sex inledande m?nader omkom 21 g?ende och cyklister, för motsvarande period 2014 är antalet 36.
Under 2013 omkom 260 personer i vägtrafikolyckor. Det är den lägsta siffran p? ?rsbasis i modern tid. Bland bilförare och bilpassagerare har trenden med minskat antal dödade varit tydlig de senaste ?ren. Utvecklingen är inte lika positiv när det gäller antalet omkomna fotgängare och cyklister och för de inledande sex m?naderna 2014 är siffrorna dystra.
36 omkomna under ?rets sex första m?nader är ett trendbrott och den högsta siffran sedan 2007. Det är ett riktigt bakslag för trafiksäkerhetsarbetet. Särskilt som vi vill att vi ska välja cykeln och promenaden före till exempel bilen, b?de för miljön och folkhälsa. Det krävs onekligen krafttag för att skapa en ökad riskmedvetenhet hos samtliga trafikantgrupper och fysiskt skapa trygga och säkra miljöer för oskyddade trafikanter, menar Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.
Kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet blir allt viktigare och att det finns saker att göra visar inte minst de stora skillnaderna i olycksförekomst mellan kommunerna i NTF ?rligen ?terkommande ?Trafikskadeindex?. Där rangordnar NTF samtliga kommuner baserat p? folkmängd i förh?llande till antal dödade och skadade utifr?n inrapporterade skador i det nationella inrapporteringsverktyget STRADA som är underlag till officiell statistik och används av b?de polisen och sjukv?rden. Jämförelserna är inte helt rättvisande i samtliga kommuner, se bilaga för ?Trafikskadeindex 2014?.
Det borde inte vara s? stora skillnader i olycksförekomst mellan kommunerna. Trafikskadeindex räknar samman samtliga skadade inom kommungränsen oavsett vägh?llare. Det borde vara en självklarhet för kommunerna att se över säkerheten p? de kommunala vägnätet samt ha en p?g?ende dialog kring vad som kan göras för att f? ner olycksfallen p? vägar där staten är vägh?llare, avslutar Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.
Fem konkreta saker kommunerna kan göra för att minska olyckorna
Öka hastighetsefterlevnaden genom fysiska ?tgärder.
Justera hastighetsgränser, s? att de är anpassade efter gatornas standard och känns logiska för bilisten.
Förstärka gatubelysning vid överg?ngsställen och andra g?ngpassager, eftersom en stor del av fotgängarolyckorna sker i mörker. Verka för ökad reflexanvändning.
Skapa säkra g?ng-, cykel- och mopedpassager.
Arbeta för ökad först?else för hastighetens betydelse bland alla trafikantgrupper samt öka användningen av cykel- och mopedhjälm.
Kontaktperson:
Johan Lindström, Generalsekreterare NTF ? 070 303 77 99
** Observera att statistiken för 2014 är preliminär.

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik.
NTF arbetar p? ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Bifogade filer
3300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Akademiska Hus   #Joakim Malmstr   #Lena Lundqvist   #Sofia Lagergren