SE

Nya vatten blir som ?gamla? ? en konferens om restaurering av vattendrag

Det fem?riga restaureringsprojektet Vindel River LIFE h?ller sin avslutningskonferens i Lycksele den 22-24 september. Det här är tillfället att diskutera vattendragsrestaurering och hur den kan förbättra miljön.
? Fokus p? konferensen kommer att ligga p? hur man praktiskt arbetar för att ?terställa vattendrag och hur man följer upp och utvärderar restaureringseffekter. Vi kommer ocks? diskutera hur kontakten med markägare kan g? till och hur erfarenheter av restaurering kan tas till vara och göras tillgängliga för en större allmänhet, säger projektledare Johanna Gardeström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Ume? universitet.
Vindel River LIFE är ett samarbetsprojekt mellan Ume? universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Ume-/Vindelälvens fisker?d och Havs- och vattenmyndigheten. Inom projektet har man restaurerat delar av 25 biflöden till Vindelälven (fr?n Sorsele kommun ner till Ume? kommun), vilka har varit h?rt p?verkade av rensning, kanalisering och flödesreglering för flottning.
Projektet har inneh?llit en stor del utvecklingsarbete. Forskarna har tagit fram nya spännande restaureringsmetoder som innebär att vattendragsrestaurering i dag är n?got helt annat än vad den var bara för ett par ?rtionden sedan.
? Exempel p? det är hur söndersprängda block i vattendragen har ersatts med stora stenblock som hämtas fr?n omkringliggande marker. Även stora träd har lagts ner i bäckarna, för att bromsa upp vattenströmmarna, skapa gynnsamma översvämningar i det intilliggande strandomr?det samt samla upp gräs, löv och kvistar, som blir till föda för vattenlevande insekter, som i sin tur blir till föda för fisk, säger Johanna Gardeström.
Konferensen är ett stort internationellt arrangemang. Ett drygt hundratal forskare fr?n andra restaureringsprojekt, praktiker och tjänstemän fr?n Sverige och övriga Europa kommer att närvara. En rad nationella och internationella gäster har bjudits in för att föreläsa, däribland Hamish Moir, CBEC Eco Engineering, som har m?nga ?rs erfarenhet med att restaurera vattendrag b?de i USA och Skottland samt Lennart Henrikson, Natur och Människa AB, som ska berätta om hur skogsproduktion och bevarande av skogsvatten kan kombineras.
Vid en avslutande exkursion kommer deltagarna att f? se exempel p? vad de olika restaurerings?tgärderna har lett till.
? Vi besöker n?gra av lokalerna i fält och kommer bland annat att demonstrera hur det g?r till att anlägga fisklekbottnar som ersättning för de som spolats bort under flottningsepoken, säger Johanna Gardeström.
Om Vindel River LIFE:
Inom projektet har biflöden som fragmenterats och kanaliserats under flottningsepoken restaurerats i syfte att bredda flödet, skapa större variation i vattendragsmiljöerna och ge ökat livsutrymme för arter i Vindelälvssystemet. Vindel River LIFE har finansierats av Ume? universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Ume-/Vindelälvens fisker?d och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med EU, Länsstyrelsen i Västerbottens län samt Arjeplogs, Sorsele, Lycksele, Vännäs, Vindeln och Ume? kommuner.
www.vindelriverlife.se
Inbjudan till journalister:
Journalister hälsas välkomna att intervjua internationella gäster, delta vid föreläsningar eller den avslutande exkursionen i fält onsdagen den 24 september. Vill du följa med p? exkursionen, vänligen anmäl dig till Johanna Gardeström.
Programmet för Vindel River LIFE konferens 22-24 september

För mer information, kontakta gärna:
Johanna Gardeström, projektledare, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon: 090-786 65 61, 0736-286 286
E-post: [email protected]
Pressfoto p? grävmaskin i älv. Foto: Daniel Jonsson

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.63820Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy