Nytt forskningsprojekt ska revitalisera skolans kunskaps- och fostransuppdrag

Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik p? Södertörns högskola, har tillsammans med tv? kollegor beviljats 5,9 miljoner kronor av Vetenskapsr?det för det fyra?riga forskningsprojektet “Levda värden: en pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete”.
Projektet syftar till att skriva fram en pedagogisk-filosofisk grundläggning av inneh?llet i skolans värdegrundsarbete. Forskningen fyller därmed en kunskapslucka inom värdegrundsforskning.

Utg?ngspunkten för studien är att arbetet med värdegrunden i svensk skola har f?tt slagsida p? form (hur-fr?gan) p? bekostnad av inneh?ll (vad-fr?gan), en slagsida som reflekteras i b?de forskning och utvärdering.
? Mycket pedagogisk forskning har hittills ägnats ?t att analysera hur den s? kallade värdegrunden kan implementeras och realiseras i undervisningen, men det saknas till dags dato systematisk forskning om vad de värden och dygder kan betyda som lärare och skolpersonal ska fostra till, säger Lovisa Bergdahl. Detta behov aktualiseras inte minst av den oro som m?nga lärare känner idag inför att v?ga g? in i sv?ra etiska diskussioner i klassrummet. Lovisa Bergdahl ser fr?gan som extra viktig i ljuset av ett m?ngkulturellt samhälle där värdegrundens betydelse är i ständig omförhandling.
? Det finns ett akut behov av en genomlysning av inneh?llet i de värden och dygder som den svenska skolan vilar p?, betonar hon. Om värdena ska h?llas levande behövs en systematisk inneh?llsmässig analys av värdegrundsbegreppen, däribland frihet, rättskänsla, generositet, tolerans, solidaritet och ansvarstagande, inom ramen för ett integrerat kunskaps- och fostransuppdrag.
Projektet utlovar att bidra med en revitalisering av skolans kunskaps- och fostransuppdrag i en tid som ställer höga krav p? lärarens förm?ga att tillsammans med eleverna leva och gestalta läroplanens värden i det dagliga arbetet i skolan.
Medsökande och medarbetare i projektet är Elisabet Langmann, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, samt professor Carl Anders Säfström, Södertörns högskola.
För mer information, kontakta
Lovisa Bergdahl, [email protected], 08-608 40 23, 0709-11 14 13
_____________________________________________________
Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning m?ngvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. P? högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Fr?n 2015 utbildar Södertörns högskola ocks? framtidens poliser.
0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top