Læring

Nytt opptak p? Psykososialt arbeid med barn og unge

08-05-2013 08:48 H?gskolen i Harstad Regjeringen startet i 2007 et tverrfaglig og tverretatlig kompetansehevende tiltak for ? styrke barns psykiske helse. Noen h?gskoler fikk oppdraget med oppstart av en videreutdanning kalt Psykososialt arbeid med barn og unge. H?gskolen i Harstad var blant de utvalgte. Nylig fikk HiH fornyet oppdraget fra Helsedirektoratet med tildeling av 1

H?gskolen i Harstad har f?tt fornyet tillit fra Helsedirektoratet med tilskudd p? n?r 1
mill. for ? tilrettelegge opptak av nytt kull i videreutdanning i psykososialt
arbeid med barn og unge.
Videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge inng?r som ett av flere tiltak i
regjeringens strategiplan for ? styrke barn og unges psykiske helse.
Helsedirektoratet iverksatte dette kompetansehevende tiltaket f?rste gang i 2007.
Et begrenset antall h?gskoler fikk da i oppdrag ? tilby denne utdanningen.
H?gskolen i Harstad var blant de institusjoner som ble valgt ut.
Nytt kull i h?st
N? har Helsedirektoratet informert HiH at oppdraget forlenges, med finansiering
av oppstart av nytt kull h?sten 2013. Inntil 30 studieplasser vil bli
finansiert. Dette blir det fjerde kullet som tas opp.
M?lgruppen for denne videreutdanningen er ulike yrkesgrupper som arbeider med barn og unge
innen for eksempel barnehager, skolevektet, politiet, helse- og sosialsektoren,
barnevernet, m.m.
Utdanningen tar sikte p? ? utvikle kunnskap og kompetanse om barn og unges psykiske vansker
og lidelser, hvordan man kan f? til samarbeid og koordinering av tjenestene og
?ke den tverrfaglige kompetansen.
Videreutdanningen gir 60 studiepoeng, er samlingsbasert og g?r over 2 ?r. Oppstart av nytt kull
blir i uke 35 – siste uke i august. S?knadsfrist er 15. juni.
Tilskudd til kommunene
Gjennom en statlig tilskuddsordning kan kommuner s?ke tilskudd til dekning av
l?nnskostnader for ansatte med fullf?rt h?gskoleutdanning som gjennomf?rer
denne videreutdanningen.
Kommunen kan s?ke om tilskudd for inntil 50 prosent av brutto l?nn for ansatte,
forutsatt at arbeidsgiver dekker minimum 25 prosent av l?nnen. I tillegg kan
det gis tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter, forutsatt at reise
til n?rmeste utdanningssted utgj?r s?rlig store kostnader.

H?gskolen i Harstad (HiH) skal v?re en lokal og regional vekstkraft. HiH skal, med forankring i nasjonal og global kunnskapsutvikling, tilby kompetanse, forskning og utvikling som styrker landsdelen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy