Nytt til skole?ret 2011-2012

I disse dager begynner rundt 60 000 elever i 1. klasse, og rundt 75 000 elever begynner i videreg?ende skole. Dette er en spesiell skolestart, og skolens f?rste m?te med elevene etter terroren i Oslo og massakren p? Ut?ya.
Her er noe av det nye som vil m?te elevene i dette skole?ret.
Vi har sendt ut r?d til alle skoler med hjelp til hvordan de kan planlegge skolestarten, og hvordan l?rere kan snakke med elevene om terroren i Oslo og massakren p? Ut?ya. http://www.udir.no/Laringsmiljo/Beredskap-og-krisehandtering/En-nasjonal-katastrofe/
Alle kommuner og skoler som ?nsker ? starte med det nye faget arbeidslivsfag, kan gj?re dette fra skolestart 2011, for egen regning. http://www.udir.no/arbeidslivsfag
Vi har publisert en ny veileder for skoler og kommuner om barn som ikke m?ter p? skolen. Med denne veilederen ?nsker vi at kommuner og skoler h?ndterer problemstillingen likt, og ? sikre at barn i oppl?ringspliktig alder f?r oppfylt sin rett og plikt til grunnskoleoppl?ring. http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Skoleeiers-ansvar/Barn-som-ikke-moter-pa-skolen—Veileder-for-skoler-og-skoleeier/
Vi arrangerer Skolevalg i 2011, uten skoledebatter. De politiske partienes ungdomsorganisasjoner ?nsker ikke ? delta p? skoledebatter i ?r, men vil presentere sine budskap p? valgtorg p? skolen. http://www.udir.no/no/Spesielt-for/Larere-i-videregaende-skole/Skolevalg/Skolevalg-2011-uten-skoledebatter/
I uke 36 vil vi gjennomf?re en kampanje mot digital mobbing. Sett fokus p? nettb?lling! er slagordet for Facebook-kampanjen. M?let er ? vekke de voksne slik at de forst?r hva digital mobbing er og hvordan de kan forhindre det. www.facebook.com/Manifest.mot.mobbing
B?de elever og l?rere har et ansvar for at l?reren har et godt nok grunnlag for ? gi elevene karakter. Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i vurderingsforskriften for ? tydeliggj?re dette. http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Vurdering/Ansvar-for-grunnlaget-for-vurdering-/
Alt nytt til skole?ret finner dere her: http://www.udir.no/no/Regelverk/artikler_regelverk/Hva-er-nytt-til-skolearet-2011-2012/
Hva skjer n?r i skole?ret?
I august og september f?r elevene p? Vg1 i videreg?ende kartleggingspr?ver i regning, lesing og engelsk, for ? finne ut om noen elever trenger ekstra oppf?lging.
I september, oktober og november f?r elevene p? 5., 8. og 9. trinn de nasjonale pr?vene i regning, lesing og engelsk. Pr?vene gir styringsinformasjon for skoler, kommuner og staten.
I november og desember er det h?steksamen i videreg?ende oppl?ring. Stort sett er dette elever eller privatister som tar opp fag, l?rlinger og praksiskandidater.
I mars til mai vil elever p? 1., 2. og 3. trinn ha kartleggingspr?ver i leseferdighet, tallforst?else og regneferdighet og engelsk. Pr?vene er for ? finne ut om noen elever trenger ekstra oppf?lging
I mai og juni er det v?rens vakreste eventyr, eksamen i grunnskolen og i videreg?ende.
Elevunders?kelsen, der elevene kan si hva de mener om l?ringsmilj?et p? skolen, kan skolene gjennomf?re b?de i h?st- og v?rsemesteret. Skolene m? gjennomf?re Elevunders?kelsen p? 7. og 10. trinn og Vg1 i v?rsemesteret.
Vi utvikler l?replaner til de nye valgfagene. Mer informasjon og tidsplan finner du p? www.udir.no/valgfag
Dere kan f?lge med p? v?r kalender: http://www.udir.no/no/Stottemeny/Kalender-for-Utdanningsdirektoratet/
N?r publiserer vi ny statistikk? Her er oversikten: http://www.udir.no/no/Stottemeny/Kalender-for-Utdanningsdirektoratet/?cci=39673
Kristine Str?mmen, kommunikasjonsr?dgiver, mobil 952 11 856
Gudrun K. L?greid, kommunikasjonsr?dgiver, mobil 918 14 955

Authors
Top