SE

Oförutsedd dioxinbildning vid avfallsförbränning

Dioxiner bildas snabbare, vid lägre temperaturer och under andra förh?llanden än man tidigare sett. Detta kan p?verka hur man i framtiden utformar provtagningsutrustning, rökgasfilter i avfallsförbränningsanläggningar samt behandlar flygaska fr?n avfallsförbränning. Det visar Eva Weidemann i sin avhandling som hon försvarar vid Ume? universitet fredagen den 26 september.
Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp klorerade organiska molekyler där vissa uppvisar hormonstörande och cancerframkallande egenskaper. Att dioxiner bildas vid avfallsförbränning, när rökgaserna svalnar är känt sedan 70-talet. Med dagens moderna anläggningar är dock utsläpp via skorstenen minimala eftersom dioxinerna filtreras bort fr?n rökgasen och fastnar i flygaskan.
I sitt avhandlingsarbete visar dock Eva Weidemann hur de miljöstörande dioxinerna kan bildas under specifika förh?llanden som man inte tidigare känt till. Bland annat beskriver hon att dioxiner kan bildas inuti filtren i en storskalig anläggning för sopförbränning.
? Anläggningens utsläpp ligger fortfarande under de lagstadgade utsläppsgränserna, men det är ju inte bra överhuvudtaget att dioxiner bildas. Vi har kunnat identifiera nyckelparametrar för bildningen och vet i stora drag hur det sker. V?ra iakttagelser kan bidra till att man designar bättre filter i framtiden, säger Eva Weidemann.
Ett annat problem är att dioxiner kan bildas i provtagningsutrustningen d? prover tas vid höga temperaturer och Eva Weidemann har undersökt hur man kan utföra provtagningar av dioxiner p? ett bättre sätt vid höga temperaturer för att undvika att detta sker. Lösningen är effektivare kylning i ett kritiskt steg, som d? hindrar dioxinbildningen och leder till en mer korrekt provtagning.
Eva Weidemann har ocks? tittat p? hur dioxiner i avfallsförbränningsaska p?verkas av olika behandlingar för att hitta möjliga metoder att rena askorna. Resultaten är inte helt entydiga, men hon har identifierat pusselbitar som kan vara en hjälp p? vägen.
? Om man kunde ta fram en bra reningsmetod för flygaskorna skulle det vara en miljövinst med avseende p? dioxinproblematiken, men även ur andra perspektiv som exempelvis material?tervinning, säger Eva Weidemann.
Avfallsförbränning är trots dioxinbildning ett bra alternativ för att tillvarata energi ut de sopor som inte kan sorteras och ?tervinnas. Avfallet minskar i vikt och volym och bakterier och lukt försvinner. Dessutom är förbränning en mer klimatsmart hanteringsmetod i jämförelse med att lägga avfallet p? en soptipp, eftersom metangasen som bildas vid förmultning är en mer potent växthusgas än koldioxiden som bildas vid förbränning. Den utsläppsproblematik som tillskrevs metoden under 80-talet är i dag närap? eliminerad med hjälp av avancerade filter och reningssystem, samt regelbundna utsläppskontroller.
Eva Weidemann har utfört sin forskarutbildning inom Företagsforskarsskolan vid Ume? universitet i samarbete med Ume? Energi.
Avhandlingen är publicerad digitalt
För mer information, kontakta gärna:
Eva Weidemann, kemiska institutionen vid Ume? universitet
Telefon: 073 ? 600 18 42
E-post: [email protected]
Pressfoto för nedladdning. Fotograf: Ingrid Söderbergh
Om disputationen:
Fredagen den 26 september försvarar Eva Weidemann, kemiska institutionen, Ume? universitet, sin avhandling med titeln Waste Incineration Residues – Persistent organic pollutants in flue gas and fly ash from waste incineration. Svensk titel: Organiska miljögifter i rökgas och flygaska fr?n sopförbränning.
Disputationen äger rum kl 10.00 i sal KB3B1, KBC-huset.
Fakultetsopponent är Dr Kees Olie, University of Amsterdam, Nederländerna.
Eva Weidemann har en kandidatexamen i kemi samt en civilingenjörsexamen med inriktning mot teknisk kemi fr?n Ume? universitet. Hon är född och uppväxt i Lycksele.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy