Ojämställdhet begränsar lantbrukets utveckling

Ojämställdheten inom familjelantbruket är fortfarande väl utbredd i Sverige, med vissa geografiska skillnader mellan norr och söder, och mellan slätt- och skogsbygd. Det visar en ny avhandling fr?n Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). En stor del av jordbruksmarken kontrolleras av män medan kvinnor fortfarande utför merparten av det obetalda hush?llsarbetet. De skilda tillg?ngarna p? resurser, förväntningarna och arbetsdelningen bidrar till att skapa olika förutsättningar för män och kvinnor inom lantbruket.
Det svenska lantbruket har genomg?tt stora förändringar under det senaste decenniet. Antalet företag och sysselssatta har stadigt sjunkit. Dock visar Elias Andersson i sin avhandling att familjens betydelse i det svenska lantbruket är fortsatt stark.
Elias Andersson undersöker hur ojämställdheten vidmakth?lls inom det svenska familjelantbruket. Avhandlingen identifierar ett antal nyckelomr?den som bidrar till att skapa skilda förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män inom familjelantbruket, exempelvis fysisk arbetsmiljö, arbetsdelning, fördelning av resurser och förväntningar. De skilda villkoren för kvinnors och mäns lantbruksföretagande utgör en bidragande faktor till att kvinnors företag generellt är mindre, i lägre utsträckning kan förse hush?llet med inkomster, i högre grad arbetsintensiva och mer ?terkommande inriktade mot sm?djur och hälsa. Jordbruksmark i slättbygderna är i större grad brukade av företag som drivs av män, vilket innebär att värdet p? deras jordbruksmark är i genomsnitt till 2,5 g?nger högre än värdet av kvinnors mark.
? De skilda inriktningarna och geografiska förutsättningarna skapar sv?righeter att tala om det svenska familjelantbruket. De skiftande villkoren medför att ojämställdheten tar sig olika uttryck utifr?n till exempel produktionsförh?llande, tillg?ngen p? jordbruksmark, utbudet av offentlig service och arbetsmarknaden utanför lantbruket säger Elias Andersson.
Arbetsdelningen inom familjelantbruket är starkt präglad av de traditionella förväntningarna p? män och kvinnor. Detta medför att män och kvinnor i stor omfattning utför arbete i olika miljöer, p? olika platser, under olika tidsmässiga förh?llanden. Detta innebär att kvinnor och män är utsatta för olika typer av risker, stress och förväntningar, vilket medför att de har olika upplevelser och först?elser av lantbruket.
? Kunskap kring hur ojämställdhet ?terskapas är viktigt för att öka näringens konkurrenskraft och innovationsförm?ga. Att kunna möta framtidens utmatningar ställer krav p? en mer diversifierad kunskapsgrund som inkluderar fler än vad som traditionellt har varit fallet, säger Elias Andersson. Det är även viktigt att uppmärksamma det arbete som kvinnor faktiskt utför inom familjelantbruket och hur detta förändras i relation till att förutsättningarna och omvärlden ändras. Arbetet, dess organisering och dess fysiska, psykosociala och hälsomässiga risker visar sig har stor betydelse för hur kvinnor först?r familjelantbruket och vice versa.
Avhandlingen bygger p? tv? kvantitativa studier av kvinnors och mäns företagande och g?rdsarbete, en litteraturstudie av genusperspektiv p? lantbrukets arbetsmiljö och en kvalitativ studie av hur arbetet organiseras inom familjelantbruket.
Elias Andersson disputerar den 3 oktober med avhandlingen “Doing Gender (in) Equality in Swedish Family Farming: Gendered labour and resources in agrarian change”
Kontaktuppgifter:
Elias Andersson
Telefon: 090 786 83 58
[email protected]
www.slu.se/eliasandersson
www.slu.se/genus

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.2000Skicka som e-post
Share this

Authors
Tags

Related posts

Top