Training

Pedagogisk bemanning i barnehagen – vil rydde opp i feil praksis

Barnehagene er lovp?lagt ? ha et visst antall barn per f?rskolel?rer. Mange barnehager har tolket regelverket feil og har dermed hatt for f? f?rskolel?rere. N? vil kunnskapsministeren rydde opp i praksisen med en veileder til kommunene.
Les veilederen her
Kunnskapsministeren sender i dag ut en veileder som skal tydeliggj?re kravene til pedagogisk bemanning i barnehagen.
– Vi endrer ikke regelverket. Vi tydeliggj?r det. Dette er et viktig tiltak som vil sikre flere pedagoger i barnehagene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Veilederen skal sikre alle barn den samme pedagogiske standarden.
Veilederen til regelverket for pedagogisk bemanning skal bidra til ? sikre at hver enkelt barnehage ansetter det minimum antall pedagoger loven krever.
– N?kkelen til et godt barnehagetilbud er nok ansatte med god kompetanse. Nettopp derfor er det helt avgj?rende at alle barnehageeiere f?lger det regelverket vi har. Selv om vi mangler f?rskolel?rere, kan vi ikke begynne ? fire p? kravene. Vi m? s?rge for at loven etterleves. Barnehageeiere kan s?ke om dispensasjon dersom man ikke f?r tak i nok folk med riktig utdanning.
En tydeliggj?ring av regelverket vil inneb?re at det reelle behovet for f?rskolel?rere kommer klarere fram i statistikken. Dette vil teknisk sett framkomme som en ?kning i behovet. Kunnskapsdepartementet ansl?r at man ved en korrekt praktisering av regelverket vil mangle om lag 6 000 f?rskolel?rere. Det er rundt 2000 flere enn tidligere beregninger har vist. Barnehager som sliter med ? fylle pedagogstillingene med f?rskolel?rere, kan s?ke om dispensasjon.
– Dette vil p? kort sikt kunne gi en ?kning i antall dispensasjoner. P? lengre sikt vil vi f? en h?yere pedagogtetthet, sier Halvorsen.
Det kan innvilges dispensasjon for en tidsbegrenset periode. Statistikken viser at en stor andel av de ansatte p? dispensasjon har annen relevant h?gskoleutdanning eller barnefaglig utdanning. B?de eier og kommunen m? vurdere egnetheten til de ansatte som det s?kes dispensasjon for. Det er kommunen som barnehagemyndighet som skal avgj?re om dispensasjon skal gis.
Alle barnehageeiere har ansvar for at det er tilstrekkelig bemanning med pedagogisk kompetanse i barnehagen. Kunnskapsdepartementet forventer at alle som mangler f?rskolel?rere jobber aktivt med ? rekruttere, slik at perioden med dispensasjon ikke blir for lang.
– Vi ser ogs? at de som har god pedagogdekning, lettere tiltrekker seg flere pedagoger, sier Halvorsen. Fra departementets side skal vi bidra til ? opprette enda flere studieplasser, st?tte arbeidsplassbasert videreutdanning og motivere flere til ? s?ke seg til f?rskolel?reryrket.
Kunnskapsdepartementet vil sette i gang en st?rre fire?rig rekrutteringskampanje for ? f? flere til ? velge f?rskolel?reryrket v?ren 2012.

Similar Posts