SE

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen kom idag överens om Region Värmlands budget och verksamhetsplan för ?ren 2015-17. Slutgiltigt beslut tas dock av regionfullmäktige i november.
Flera ändringar gjordes jämfört med tjänstemannaförslaget och alla partier var överens om ändringarna.

Bland annat vill regionstyrelsen att Region Värmland ska satsa 4 miljoner kronor ytterligare p? folkhögskolornas arbete för personer som befinner sig l?ngt fr?n arbetsmarknaden.

Styrelsen föresl?r ocks? att Wermland Operas budget ska räknas upp med 2,5 % per ?r samt att Värmlands Museum ska f? 1 miljon kronor för en ny basutställning, utöver tidigare satsade 2 miljoner. Pengarna ska tas fr?n 2014 ?rs bokslut. Ytterligare 1 miljon bör, enligt regionstyrelsen, satsas p? nyskapande kultur och framför allt unga konstutövare.
1,6 miljoner föresl?s g? till utökade satsningar när det gäller ?tgärdsvalsstudien för sträckan Stockholm-Oslo samt utredningen av slussarna i Trollhättan och Göta Älv

Regionstyrelsen ställde sig ocks? positiv till att Region Värmland ska prioritera sm?företagarutveckling p? landsbygden samt att 2 miljoner kronor ska g? till en fyra?rssatsning p? omr?det kultur, hälsa och rehabilitering. Tack vare satsningen ska medlemmarna (kommunerna och Landstinget) och andra värmländska organisationer kunna söka medel för projekt inom de omr?dena, enligt styrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelsen föresl?r att regionfullmäktige ska besluta att ägarbidragen till kollektivtrafiken i Värmland ska ökas med 39 miljoner kronor sammanlagt för ?r 2015 och 2016. Det innebär i s? fall att kommunerna och Landstinget i Värmland kommer betala totalt 384 miljoner kronor i ägarbidrag för ?r 2015 och 411 miljoner kronor för 2016.
Det finns förslag p? s? kallad närtrafik (anropsstyrd kollektivtrafik) för omr?den i Värmland som inte har förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik.
Förslaget ?terremitterades för att det ska tas fram mer information om vad trafiken kan komma att kosta. Regionfullmäktige f?r sedan ta ställning till det förnyade förslaget i december.
Regionstyrelsen fick ocks? ta ställning till fr?gan om regionr?det Catarina Segersten Larsson ska ges pensionsrätt. Det handlar om ifall hennes tid som regionr?d ska vara pensionsgrundande för ?lderspension.
Till skillnad fr?n andra förtroendevalda inom Region Värmland omfattas inte hon av pensionsavtalet PBF och andra pensionsbestämmelserna, p? grund av sina tidigare uppdrag inom Landstinget. I särskilda fall kan fullmäktige besluta att pensionsavtalet och bestämmelserna änd? ska gälla, och Catarina Segersten Larsson vill att fullmäktige tar upp den fr?gan i hennes fall. Regionstyrelsen beslutade att ?terremittera ärendet för att f? en fördjupad beredning. Beslut tas i regionfullmäktige i december.

För mer information, kontakta:
Tomas Riste, regionr?d, tel 054-701 10 11, 070-618 77 70
Catarina Segersten Larsson, tel 054-701 10 12, 070-349 41 32
Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar ocks? med utveckling av v?rd och omsorg samt för en god tillg?ng p? arbetskraft. M?let är tillväxt och h?llbar utveckling.
Uppdraget kommer fr?n staten och v?ra medlemmar ? de värmländska kommunerna och landstinget.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy