SE

RFSL varnar för att dra förhastade slutsatser utifr?n BR?:s hatbrottsstatistik

Den 21 augusti presenterades Br?:s hatbrottsrapport ?Hatbrott 2013?. Antalet identifierade hatbrottsanmälningar p? grund av sexuell läggning har enligt BR? (Brottsförebyggande R?det) fortsatt att minska. Samtidigt konstaterar BR? att den självuppskattade utsattheten för hatbrott ligger p? samma höga niv? som tidigare. RFSL varnar för att dra förhastade slutsatser utifr?n BR?:s hatbrottsstatistik.
BR? skriver i sin rapport att nedg?ngen i antalet polisanmälningar eventuellt kan bero p? att det faktiskt har skett en nedg?ng i utsattheten för homofobiska hatbrott, p? grund av en positiv utveckling av attityderna mot homosexuella i Sverige. RFSL p?pekar dock att hatbrott riktade mot hbtq-personer har legat högt under flera ?rs tid, och studier visar p? att hatbrottsproblematiken är mer omfattande än att bara handla om antalet polisanmälningar. I december 2013 lanserade RFSL rapporten Misstro ? om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. Över 5 000 hbtq-personer har svarat p? fr?gor via en webbenkät. Undersökningen visade att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande.
? Bristande förtroende leder till sv?righeter att f? rätt hjälp, det innebär ocks? en stor risk för missvisande statistik när det gäller förekomsten av hatbrott. Antalet polisanmälningar räcker inte till för att bedöma om hatbrotten blir fler eller färre, eftersom m?nga hbtq-personer helt enkelt inte anmäler det de utsatts för, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.
RFSL:s brottsofferjour ger stöd till personer som är utsatta för hatbrott, v?ld i nära relation eller hedersrelaterade brott. RFSL:s brottsofferjour har inte sett n?gon nedg?ng i antalet klienter utsatta för hatbrott.
– Vi varnar för att dra förhastade slutsatser kring huruvida hatbrotten de facto har g?tt ner eller inte baserat p? den statistik som BR? har presenterat. Det är beklämmande att varje g?ng vi diskuterar hatbrott s? tar den utg?ngspunkt i antalet polisanmälningar. Det behövs en bredare diskussion som i större grad handlar om vilka ?tgärder som behövs för att öka antalet polisanmälningar, stärka hbtq-personers förtroende för samhällsinstanser som polisen, samt vilka andra ?tgärder som behövs för att systematiskt motverka homofobiska och transfobiska brott, säger Christian Antoni Möllerop.
RFSL har vid ett flertal tillfällen lyft vikten av att Sverige f?r p? plats en handlingsplan som tydligt beskriver hur regeringen avser att hatbrott skall bekämpas och förebyggas. Regeringen har själv beslutat om en strategi p? hbt-omr?det som berör hatbrottsomr?det, men ?tgärderna är l?ngt ifr?n tillräckliga. Strategin brister i fr?ga om viktiga ändringar som behövs i till exempel, l?ngsiktig finansiering av RFSL:s brottsofferjour, kompetensutveckling av rättsväsendets aktörer, skyddade boenden som är öppna för transpersoner och män m.m.
? Det är glädjande att regeringen tidigare beslutade att Rikspolisstyrelsen ska prioritera hatbrott. Det är även mycket glädjande att regeringen har fattat beslut om att transpersoner skall ing? i hatbrottslagstiftningen och att ett förtydligande i straffskärpningsregeln skall genomföras för att öka transpersoners skydd mot transfobiska brott. Utöver detta finns det dock fortfarande ett flertal utvecklingsomr?den. Det m?ste tas ett bredare grepp där ändringar i lagstiftningen sker parallellt med kompetenshöjande och förebyggande insatser, säger Christian Antoni Möllerop.?
Fakta:
Den 21 augusti presenterades BR?:s hatbrottsrapport ?Hatbrott 2013?. Antalet identifierade hatbrottsanmälningar p? grund av sexuell läggning har enligt BR? fortsatt att minska (?12 procent jämfört med 2012, ?41 procent jämfört med 2009). Samtidigt konstaterar BR? att den självuppskattade utsattheten för hatbrott (fr?n den nationella trygghetsundersökningen, NTU) ligger p? samma höga niv? som tidigare.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se85400Skicka som e-post
Share this

Similar Posts